Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 25.10.2015
Saksnummer: 201209815
Arealplan-ID: 62330000
Åpne i planregister

Status: Planprogram
Bydel: Åsane

Bystyret fattet i møte 23-09-2015 vedtak om et planprogram for arbeidet med en kommunedelplan for området i medhold av plan- og bygningslovens § 11-13.

Bystyret besluttet samtidig at videre planarbeid skal avvente kommende revisjon av arealdelen i kommuneplanen.

Bergen kommune har gjennomført en avgrenset planprosess som grunnlag for en bærekraftig byutvikling på Haukås.

Bakgrunnen for dette planarbeidet er en bestilling fra bystyret i forbindelse med behandlingen av kommuneplanens arealdel i 2010. Bystyret gjorde da vedtak om at:

«Det skal startes arbeid med følgende kommunedelplaner: b. Haukås – Hordvik.»

Området Haukås – Hordvik er geografisk meget stort og inneholder mange bebygde områder, men også store ubebygde arealer velegnet for friluftsaktiviteter eller nytt byggeland. Etat for plan og geodata har anbefalt at arbeidet med en kommunedelplan bør begrenses til områdene Hylkje, Tuft, Almås, Haukås og Brurås, som gis fellesbetegnelsen Haukås. Innenfor området ligger tre større felt: B6, B7 og B8, som i kommuneplanens arealdel er avsatt til boligformål.

Disse danner i sum den største enheten for ny boligbygging i kommuneplanens arealdel. Her ligger også institusjonene Bergen fengsel og Norsk lærerakademi. Haukåsvassdraget, med den fredede elvemuslingen, går gjennom området. Etat for plan og geodata anbefaler at vestlige deler av Haukåsen, som i dag har formålet LNF-område, trekkes inn i vurderingene.

Utkast til planprogram lå ute til offentlig ettersyn i perioden 23.2 – 8.4.2014. Høringen viste, mellom annet, at det var ingen vesentlige protester mot programmet og at alle som tok stilling til senterdannelser, sluttet seg til konsept A.

Bystyret behandlet utkastet til planprogram i møte 23.09.2015, sak 198-15, og fattet følgende vedtak:

1. I medhold av plan og bygningslovens § 11-13 fastsetter bystyret at utkast til planprogram datert 26.9.2014 skal gjelde for arbeidet med kommunedelplan for Haukås.

2. Konsept A for senterstruktur, vist i utkast til planprogram, skal legges til grunn for det videre planarbeidet.

3. Videreføring av planarbeidet avventer kommende revisjon av arealdelen i kommuneplanen.

4. Planarbeid for verneinteresser på Haukåsmyren og utbyggingsbehov av fengselskapasitet

Planprogram skal utarbeides for alle arealplaner som omfattes av forskrift om konsekvensutredninger. Programmet skal klargjøre premisser og rammer for planarbeidet, herunder fastsette hvilke forhold som skal utredes og/eller beskrives nærmere i planforslag med konsekvensutredning. Programmet utarbeides av forslagstiller (privat eller offentlig) og fastsettes av kommunen (byrådet). Fastsatt planprogram skal legges til grunn for utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning.

Planprogrammet vil være tilgjengelig på nettet frem til et eventuelt fremtidig planforslag med konsekvensutredning har lagt ute til offentlig ettersyn.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

på Haukås videreføres.

Saksdokumenter: