Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 04.03.2023
Merknadsfrist: 18.04.2023
Saksnummer: 2022-20469
Arealplan-ID: 64090000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydeler: Laksevåg, Bergenhus, Fyllingsdalen, Årstad

Laksevåg, Fyllingsdalen, Bergenhus og Årstad. Tematisk kommunedelplan. Offentlig ettersyn.

Om planforslaget

Kommunedelplan for kollektivsystemet mellom Bergen sentrum og Bergen vest skal anbefale et helhetlig og overordnet kollektivsystem med både buss og bybane. Kommunedelplanen er en tematisk kommunedelplan etter plan- og bygningsloven og omtales i denne saken som kollektivplan.

Målene for kommunedelplanarbeidet er forankret i byvekstavtalen og nasjonale og regionale mål. Lokalt er kommuneplanens samfunnsdel og arealdel revidert siden oppstart av arbeidet i 2015. KPS og KPA har tydelige føringer for kompakt byutvikling der gange, sykkel og kollektivtransport er prioritert og hvor hovedtyngden av veksten skal komme langs kollektivakser og -knutepunkt. 

Mål for Kollektivplanen

Prosjektet har definert prosjektspesifikke mål for å bidra til å nå de overordnete målene. KDP for kollektivsystemet mellom sentrum og Bergen vest skal: 

  1. Bidra til attraktiv byutvikling 
  2. Bidra til attraktive kollektivreiser 
  3. Redusere behovet for personbiltransport i Bergen vest og på innfartsårene fra Bergen vest 
  4. Bidra til tilfredsstillende framkommelighet og kapasitet i sentrum

Kollektivplanens anbefaling

På bakgrunn er dette er følgende kollektivsystem i Bergen vest anbefalt:

  • Full utvikling av bybanesystemet: korridor 1 & korridor 5, der 5 er prioritert 
  • Sikre framkomst for bussene
  • Kapasitet på busstasjonen og i sentrum må sikres 
  • Knutepunktene må ha fokus i videre regulering
Illustrasjon. Skisse av kollektivsystem med fullt utbygget bybane mot vest.
Skisse av kollektivsystemet med fullt utbygget bybane mot vest.
Bilde: Bergen kommune

Har du merknader til planforslaget?
 

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad