Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 06.04.2019
Merknadsfrist: 18.05.2019
Saksnummer: 2018/12450

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydeler: Fana, Åsane, Fyllingsdalen, Bergenhus, Laksevåg, Ytrebygda, Arna, Årstad

Hensikten med planen er å ivareta overvannshåndtering i arealplanleggingen.

Vi må planlegge arealer slik at de sikres mot skader som følge av oversvømmelse/flom og klimaendringer.

I tillegg har overvann en stor betydning for biologisk mangfold, blå-grønne løsninger og utforming av byrom.

Overvann kan også inneholde forurensning. Flere myndigheter forvalter regelverk og er ansvarlig for rammebetingelser som gjelder for kommunens håndtering av overvann. Videre vil ulike etater i kommunen være involvert i overvann avhengig av overvannets betydning i de ulike sakene.

For å legge til rette for helhetlig forvaltning av vannets kretsløp med nødvendig infrastruktur er det behov for en overordnet Kommunedelplan for overvann som samordner og ivaretar kommunens interesser og ansvar innenfor temaet.

Planen vil beskrive overvannsplanlegging på ulike plannivå (kommunedelplan, områderegulering, detaljregulering, byggeplan).

Merknadsfrist: 18.05.2019

Send merknad

Merknader kan sendes til Va.kundeservice@bergen.kommune.no innen 18. mai

Saksdokumenter: