Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 11.12.2021
Klagefrist: 23.01.2022
Saksnummer: 201703012
Arealplan-ID: 65510000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Årstad

Gnr. 160 bnr. 694 mfl. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering

Om planforslaget

Fortunen AS (plankonsulent) foreslo på vegne av Trond Kvaleid og Bjart Kvaleid (forslagsstillere) detaljregulering for et område i Kristofer Jansons vei like øst for Sletten senter i Årstad bydel. Bystyret vedtok planen i møte 24.11.2021, sak 368-21.

Intensjonen med planen er å rive eksisterende enebolig og legge til rette for et nytt leilighetsbygg på gnr. 160, bnr. 694 (Kristofer Jansons vei 58). Det legges til rette for 8 boenheter med tilhørende uteoppholdsarealer og parkering. 

Det skal opparbeides fortau langs østsiden av Kristofer Jansons vei fra Wiers-Jenssens vei til nytt boligbygg. Eksisterende grøntområde med gravminnet Nils Lundes Minde skal bevares gjennom regulering til grønnstruktur med hensynssone kulturmiljø.

I tråd med forsterkede smitteverntiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 være stengt fra og med 08. desember inntil videre. 

Telefoner til kundesenteret besvares som normalt mellom klokken 0800 og 1500.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter:

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage