Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 07.08.2021
Klagefrist: 29.08.2021
Saksnummer: 201907558
Arealplan-ID: 66400000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Årstad

Gnr. 158 bnr. 49 mfl. Hovedformål: Kontor og tjenesteyting. Detaljregulering

Om planforslaget

Abo plan og arkitektur AS foreslo på vegne av GC Rieber Eiendom AS detaljregulering for et område ved Solheimsviken i Årstad bydel. Feltet som skal utvikles, ligger ved krysset mellom Damsgårdsveien og Michael Krohns gate. Planen tilrettelegger for kontor og tjenesteyting på tomt gnr/bnr 158/49 mfl. 

I planprosessen har det vært fokus på arkitektur og hvordan et nybygg kan gjenspeile eldre bebyggelsesstruktur langs Michael Krohns gate og nyere bebyggelse langs Damsgårdsveien.
Grad av utnytting er regulert til 380%-BRA og maksimal byggehøyde er kote +29,5 meter og avtrappes til kote +25,5 meter som er gesimslinjen langs nord, vest og sørsiden av bygget.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden.

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 er fra og med 7. juni åpent fra kl. 08.00-14.00. Grunnet koronatiltak og smittevernhensyn vil ikke kunngjøringsdokumentene bli lagt ut i papirform i kundesenteret. Alle dokumenter er tilgjengelig elektronisk.

Telefoner til kundesenteret besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00.

Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Vær oppmerksom på at klagen din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send klage