Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 27.06.2020
Merknadsfrist: 18.08.2020
Saksnummer: 201907558
Arealplan-ID: 66400000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Årstad

Offentlig ettersyn. Gnr. 158 bnr. 49 mfl. Hovedformål: Kontor/tjenesteyting. Detaljregulering

Om planforslaget

Abo plan og arkitektur AS foreslår på vegne av GC Rieber Eiendom AS detaljregulering for et område ved Solheimsviken i Årstad bydel. Intensjonen med planforslaget er å tilrettelegge for kontor og tjenesteyting på tomt gnr/bnr 158/49 mfl.

Tiltaksområdet er lokalisert mellom Michael Krohns gate og Damsgårdsveien. Det har derfor vært fokus på arkitektur og hvordan et nybygg kan gjenspeile eldre bebyggelsesstruktur langs Michael Krohns gate og nyere bebyggelse langs Damsgårdsveien. Det har vært avholdt arkitekturkonkurranse for utforming av nybygg på den aktuelle tomten.

Grad av utnytting foreslås regulert til 385%-BRA og maksimal byggehøyde foreslås å være kote +31 meter i midtre parti av taket, og avtrappes til kote + 29,5 meter som i all hovedsak er gesimslinjen langs nord og sørsiden av bygget. Mot Brochbakken trappes volumet ned til kote +25,5 meter.

Viktige tema i planprosessen har vært byggehøyde, arkitektur, trafikksikkerhet, renovasjon, sanering av eksisterende parkering og oppgradering av viktig tverrforbindelse i området.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

NB! Grunnet koronatiltak er ekspedisjonen i Plan- og bygningsetatens kundesenter stengt inntil videre. Man kan derfor ikke komme til kundesenteret og se papirversjon av kunngjøringen. Dokumentene ligger tilgjengelig på nett, og telefoner til kundesenteret besvares som vanlig. Telefon 55 56 63 10.

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad