Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 07.03.2020
Klagefrist: 29.03.2020
Saksnummer: 201606690
Arealplan-ID: 65430000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Årstad

Gnr. 162 bnr. 470. Hovedformål: Offentlig tjenesteyting - undervisning og barnehage. Detaljregulering

Kronstad oppveksttun er planlagt for 300 elever, skolefritidsordning og 80 barnehageplasser. Hunstad skole og Kronstad skole bygges sammen med en gangbro over Jonas Lies vei. En fløy på hver skole rives. De nye fløyene blir noe større og høyere. Fløyene skal også fungere som «brufester» for gangbroen. I løpet av prosjekteringsfasen er det konkluder med at både svømmebassenget og idrettshallen må rives, begge deler blir erstattet i et nybygg. Nødvendig infrastruktur etableres. Østre del av planområdet reguleres for eksisterende frittliggende småhusbebyggelse og forretningsformål.

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 29.01.2020 sak 9/20 og fattet følgende vedtak:         

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-12, jf. 12-11, vedtas følgende forslag til detaljregulering: 

A. Årstad, Gnr 162 Bnr 470 m.fl., Kronstad oppveksttun. Arealplan-ID 65430000, vist på p      lankart, sist datert 27.09.2019. 

B. Tilhørende reguleringsbestemmelser, sist datert 27.09.2019, med følgende tillegg:

a) § 3.1.1.i, Luftforurensning, tillegg: «Aktuelle tiltak skal gjennomføres, herunder rensing av inntak av uteluft til ventilasjon.»

b) Bystyret ber byrådet sikre at gangvei som omgjøres til kombinert formål for samferdselsanlegg (SKV5) ikke blir utsatt for unødvendig og ulovlig gjennomkjøring. Bystyret anser ikke skilting som tilstrekkelig virkemiddel for å hindre dette og ber byrådet vurdere fysiske hindringer i området mot SKV1 som kan åpnes og lukkes etter varelevering til nærbutikk.

c) § 3.1.3 Forretning, BF endres til «Eiendommene reguleres som eksisterende bebyggelse med uteoppholdsareal og parkering. Parkering og varelevering skal skje innenfor formålet. Grad av utnytting: 100% BRA». Endret grad av utnytting begrunnes med at dette er i tråd med overordnet kommuneplan og at det vil være tilsvarende utnyttelse som på de andre eiendommene i planen. 

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden.

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

NB! Grunnet koronatiltak er ekspedisjonen i Plan- og bygningsetatens kundesenter stengt inntil videre. Man kan derfor ikke komme til kundesenteret og se papirversjon av kunngjøringen. Dokumentene ligger tilgjengelig på nett, og telefoner til kundesenteret besvares som vanlig. Telefon 55 56 63 10.


Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage