Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 10.03.2013
Saksnummer: 201209815

Status:
Bydeler: Arna, Fyllingsdalen, Åsane

Melding om programmering av planarbeid for områdene Haukås i Åsane, Indre Arna og sentrale deler av Fyllingsdalen.

Etat for plan og geodata har, i tråd med vedtak knyttet til kommuneplanen sin arealdel, startet arbeidet med overordnede planer for de tre områdene Haukås i Åsane, Indre Arna og sentrale deler av Fyllingsdalen.

I en innledende fase arbeides det med avgrensning av planområder og program for planarbeidene. Allmennheten gjøres med dette kjent med at programmering av planarbeidet er satt i gang. Når programmeringen er fullført, vil hver da de tre planarbeidene bli meldt igangsatt i samsvar med prosedyrer fastsatt i Plan- og bygningsloven.

Nærmere om planarbeidene for Haukås
I forbindelse med behandling av kommuneplanens arealdel 2010, sak 190-11, 1710.12, pkt. 4, fattet bystyret følgende vedtak:

  • «Det skal startes arbeid med følgende kommunedelplaner: b. Haukås – Hordvik»

Området Haukås – Hordvik er meget stort med nesten en mil lang sjølinje mot Sørfjorden. Etaten har valgt å prioritere områdene rundt Haukås, der utfordringene er størst. Området Haukås omfatter:

  • tre større byggefelt som er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel
  • institusjoner som Bergen fengsel og Norsk lærerakademi
  • våtmarksområdet Haukåsmyra
  • et fremtidig senterområde.

Når Nyborgtunnelen gjennom Åsane står ferdig, vil Steinestøvegen bli avlastet, men trafikkmengden vil fremdeles være betydelig.

Den overordnede planstrategien for Bergen kommune sier at 80 % av boligbyggingen skal være fortetting med god kollektivdekning, fortrinnsvis bybane. Etaten vil gjennomføre analyser og mulighetsstudier for å vise om planer for fremtidens Haukås kan svare til kommunens overordnede miljømål.

Prosjektleder er Hans-Jacob Roald
hans-jacob.roald@bergen.kommune.no

Nærmere om planarbeidet for Indre Arna
Kommuneplanens arealdel viser et bydelssenter, S30, rundt jernbanestasjonen i Indre Arna. Det er tidligere utarbeidet en kommunedelplan for et større område. Kommuneplanens arealdel setter krav om områderegulering av senterområdet før detaljreguleringsplaner kan vedtas. Jernbaneverket skal etablere dobbeltspor mellom Bergen og Arna innen 2018. Dette gir en økt kollektivbetjening, og styrker grunnlaget for vekst og byutvikling i Indre Arna.

Planen skal legge til rette for utvikling av Indre Arna med bymessige kvaliteter og høyere tetthet innenfor gangavstand til Arna stasjon. Det er reist en offentlig debatt om hvor stor tetthet det skal legges opp til i bydelen. Muligheter for gode kommunikasjonslinjer på tvers av jernbanen og en eventuell utfylling i Arnavågen skal vurderes.
Saksnr. 201219200.

Prosjektleder er Laila Rosseland
laila.rosseland@bergen.kommune.no

Nærmere om planarbeidet for sentrale deler av Fyllingsdalen
Etaten har startet en vurdering av utviklingsmulighetene for de sentrale delene av Fyllingsdalen. Hensikten med analysen er å klargjøre utfordringer og vurdere mulige utviklingsretninger. Mulighetsanalysen vil danne grunnlag for avgrensning av planområde og behov for avklaring sett i lys av gjeldende planer.

I analysen vil følgende bli vurdert:

  • Fortettingspotensialet for bolig og næringsformål rundt Oasen bydelsenter og Spelhaugen næringsområde.
  • Rollefordeling mellom Oasen og Spelhaugen.
  • Grønnstrukturen; hva må beholdes, påpeke mangler, barrierer og forbedringsmuligheter, samt potensialet for intensivert bruk.
  • Arealbruk og balansen mellom handel, kontor, service og bolig. Klarlegge offentlige arealbehov i området.
  • Samordning med vegvesenets arbeid med gang-, sykkel- og kollektivløsninger.

Prosjektet er nå inne i en ideprosess i samarbeid med eksterne fagmiljøer. Denne vil lede til avgrensning av planområde og program for planarbeidet.
Saksnr. 201206435.

Prosjektleder er Gyda Strømmen
gyda.strommen@bergen.kommune.no