Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 23.05.2013
Saksnummer: 200908947
Arealplan-ID: 61470000 - Åpne i planarkiv

Status: Planprogram
Bydel: Årstad

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger har Byrådet fastsatt planprogrammet for reguleringsplanarbeidet for Årstad, gnr.15 bnr.7 mfl. Kristianborg barnehage.

Planområdet er ca. 22 daa og ligger like nordøst for Kristianborgvannet. Forslagsstiller, Bergen kommune, etat for utbygging, ønsker å omgjøre den midlertidige barnehagen til en permanent barnehage.

Planprogram skal utarbeides for alle arealplaner som omfattes av forskrift om konsekvensutredninger. Programmet skal klargjøre premisser og rammer for planarbeidet, herunder fastsette hvilke forhold som skal utredes og/eller beskrives nærmere i planforslag med konsekvensutredning. Programmet utarbeides av forslagstiller (privat eller offentlig) og fastsettes av kommunen (byrådet).Fastsatt planprogram skal legges til grunn for utarbeidelseav planforslag med konsekvensutredning.

Planprogrammet vil være tilgjengelig på nettet frem til et eventuelt fremtidig planforslag medkonsekvensutredning har lagt ute til offentlig ettersyn.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.