Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 14.06.2013
Saksnummer: 201212281
Arealplan-ID: 62410000 - Åpne i planarkiv

Status: Planprogram
Bydeler: Fana, Fyllingsdalen

Byrådet har fastsatt planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning.

Planarbeidet utføres som en områderegulering. Planen utarbeides av Bergen kommune. Det skal utarbeides reguleringsplan med konsekvensutredning for Langeholmen ro- og padleanlegg. Bakgrunnen for planarbeidet er Bergen kommunes ønske om å utvikle området til et velfungerende anlegg for trening og konkurranser innenfor ro- og padlesporten, forbedre allmenn tilgang til strandsona og tilrettelegge for forbedret standard på gang- og sykkelveg.

Planprogram skal utarbeides for alle arealplaner som omfattes av forskrift om konsekvensutredninger. Programmet skal klargjøre premisser og rammer for planarbeidet, herunder fastsette hvilke forhold som skal utredes og/eller beskrives nærmere i planforslag med konsekvensutredning. Programmet utarbeides av forslagstiller (privat eller offentlig) og fastsettes av kommunen (byrådet). Fastsatt planprogram skal legges til grunn for utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning.

Planprogrammet vil være tilgjengelig på nettet frem til et eventuelt fremtidig planforslag medkonsekvensutredning har vært lagt ut til offentlig ettersyn.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

For eventuelle spørsmål kan saksbehandler kontaktes på telefon 5556 6308, eller e-post: Ole.Lindas@Bergen.kommune.no