Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 04.01.2016
Saksnummer: 201427344
Arealplan-ID: 64290000 - Åpne i planarkiv

Status: Planprogram
Bydel: Bergenhus

Gnr. 168 bnr. 1944 mfl. Byrådet har fastsatt planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning.

Planområdet ligger i Sandviken og utgjør i alt ca. 51,3 daa. Dagens bruk i planområdet er kontorbygg samt virksomhet knyttet til Saltimport AS. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ca. 50.000 m² kombinert bolig- og næringsformål, herunder en rekke offentlige og/eller fellesareal som barnehage, torg, badestrand, promenade langs sjøside/kai, gater, grøntareal og fellesarealer i sjø.

Tiltaket er av en slik størrelse at det utløser krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning § 2, vedlegg 1 (planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften): ”Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m² eller som omfatter et planområde på mer enn 15 dekar".

Planprogram skal utarbeides for alle arealplaner som omfattes av forskrift om konsekvensutredninger. Programmet skal klargjøre premisser og rammer for planarbeidet, herunder fastsette hvilke forhold som skal utredes og/eller beskrives nærmere i planforslag med konsekvensutredning. Programmet utarbeides av forslagstiller (privat eller offentlig) og fastsettes av kommunen (byrådet). Fastsatt planprogram skal legges til grunn for utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning.

Planprogrammet vil være tilgjengelig på nettet frem til et eventuelt fremtidig planforslag med konsekvensutredning har lagt ute til offentlig ettersyn.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.