Kategori: Arealplan Status: Planprogram Bydel: Arna

Kunngjøring

Arealplan

Fastsatt planprogram for Indre Arna

Gnr 286 287 og 301. Fastsatt planprogram for områdereguleringsplan for Indre Arna.

Saksdokumenter

Last ned
Fagnotat [443 kb]

Annonseringsdato: 06.03.2016
Saksnummer: 201219200
Planarkiv: 63130000

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bymessig utvikling i Indre Arna. Planoppgaven omhandler vurdering av fortetting innenfor eksisterende sentrumsområde på Øyrane, langs Ådnavegen og deler av Indre Arna-vegen. Videre vil alternative grep for byvekst i form av transformasjon sør for jernbanen, utfylling i Arnavågen og/eller utbygging i området Seimsmyrane utredes.

Planprogram skal utarbeides for alle arealplaner som omfattes av forskrift om konsekvensutredninger. Programmet skal klargjøre premisser og rammer for planarbeidet, herunder fastsette hvilke forhold som skal utredes og/eller beskrives nærmere i planforslag med konsekvensutredning. Programmet utarbeides av forslagstiller (privat eller offentlig) og fastsettes av kommunen (byrådet). Fastsatt planprogram skal legges til grunn for utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning.

Planprogrammet vil være tilgjengelig på nettet frem til et eventuelt fremtidig planforslag med konsekvensutredning har lagt ute til offentlig ettersyn.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

  • DEL PÅ: