Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 06.08.2016
Saksnummer: 201511171
Arealplan-ID: 64430000 - Åpne i planarkiv

Status: Planprogram
Bydel: Åsane

Gnr. 188 bnr. 492 mfl.

Planområdet ligger på Myrdal i Åsane bydel, ca. 300 meter nordvest for Åsane senter. I planområdet ligger Myrdal stadion, eksisterende fotballbaner og Vestlandhallen.

Fastsatt planprogram skal legges til grunn for utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning for utbygging av Myrdal idrettspark i samsvar med vedtatt idrettsplan for Bergen kommune.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å bygge en ny flerbrukshall, en ny ishall og en oppgradering av Myrdal stadion innenfor planområdet.

Planprogram skal utarbeides for alle arealplaner som omfattes av forskrift om konsekvensutredninger. Programmet skal klargjøre premisser og rammer for planarbeidet, herunder fastsette hvilke forhold som skal utredes og/eller beskrives nærmere i planforslag med konsekvensutredning. Programmet utarbeides av forslagstiller (privat eller offentlig) og fastsettes av kommunen (byrådet). Fastsatt planprogram skal legges til grunn for utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning.

Planprogrammet vil være tilgjengelig på nettet frem til et eventuelt fremtidig planforslag med konsekvensutredning har lagt ute til offentlig ettersyn.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.