Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 29.09.2016
Saksnummer: 201316458
Arealplan-ID: 64180000 - Åpne i planarkiv

Status: Planprogram
Bydel: Bergenhus

Gnr. 168, bnr. 563, mfl.

Planområdet ligger er på ca. 31 daa ved Mulen i Bergenhus bydel. Formålet med planarbeidet er ønske om å bygge ny idrettshall med garderober, barnehage med plass til 100-120 barn, tilhørende parkeringsanlegg og kunstgressbane i Mulen. Den nye hallen er tenkt plassert under dagens Mulebane. Fastsatt planprogram skal legges til grunn for utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning for disse tiltakene.

Planprogram skal utarbeides for alle arealplaner som omfattes av forskrift om konsekvensutredninger. Programmet skal klargjøre premisser og rammer for planarbeidet, herunder fastsette hvilke forhold som skal utredes og/eller beskrives nærmere i planforslag med konsekvensutredning. Programmet utarbeides av forslagstiller (privat eller offentlig) og fastsettes av kommunen (byrådet).

Planprogrammet vil være tilgjengelig på nettet frem til et eventuelt fremtidig planforslag med konsekvensutredning har lagt ute til offentlig ettersyn.