Kategori: Arealplan Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Åsane

Kunngjøring

Arealplan

Myrdal idrettspark

Gnr. 188 bnr. 492 mfl. Hovedformål: Idrettsanlegg

MERKNAD

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.


Send merknad

Annonseringsdato: 03.06.2017
Merknadsfrist: 15.08.2017
Saksnummer: 201511171
Planarkiv: 64430000

Planområdet (Myrdal idrettspark) ligger vest for Åsane senter og U. Phils videregående skole. Vestlandshallen ligger innenfor planområdet. Intensjonen med planforslaget er å tilrettelegge for utbygging av Myrdal idrettspark i samsvar med vedtatt idrettsplan for Bergen kommune.

Det er planlagt en ny stor idrettshall/flerbrukshall, en ny ishall og oppgradering av Myrdal stadion til et moderne fotballanlegg. I planforslaget er det også vist 2 fotballbaner med kunstgress og et areal for en volleyballhall.

Veitilkomst til idrettsparken er vist fra de to kommunale vegene Åsane senter og Myrdalsvegen.

Har du merknader til planforslaget?

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Ved all henvendelse vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: www.bergen.kommune.no/bksak

  • DEL PÅ: