Kategori: Arealplan Status: Vedtatt plan Bydel: Ytrebygda

Kunngjøring

Arealplan

Espehaugen, detaljregulering

Gnr. 107 bnr 141,537 mfl.

KLAGE

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage

Annonseringsdato: 17.06.2017
Klagefrist: 13.08.2017
Saksnummer: 201214843
Planarkiv: 63190000

Opus Bergen AS har på vegne av Bergen Tomteselskap og Backer AS utarbeidet reguleringsplan for del av etablert næringsområde på Espehaugen i Ytrebygda bydel. Planområdet er lokalisert sør for Bergen lufthavn - Flesland. Planforslagets størrelse er ca. 136 daa.

Reguleringsplanen legger til rette for fortetting innenfor Espehaugen Næringspark.

Det tillates ca. 90 000 m² nytt næringsareal (bruksareal BRA) inkludert utendørs parkeringsareal. De ulike feltene skal bygges ut med bygg for industri og lager, med unntak av delfeltet F/I/L helt i sørøst, mot Espelandsvegen, der det kan oppføres bygg for arealkrevende forretning/handel på inntil 10 % av bruksarealet innenfor delfeltet.

Det legges til rette for separat gang- og sykkelveg langs den kommunale vegen Espehaugen. Dette gjøres ved at eksisterende gang-/sykkelveg utvides.

Klageadgang

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av den som er part eller har rettslig klageinteresse.. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt.

Eventuelle erstatningskrav som følge av reguleringsplanen, jf. PBL-2008 § 34-2 (overgangsbestemmelser til plandelen) og tidligere plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 (se www.lovdata.no ), må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring.

  • DEL PÅ: