Kategori: Arealplan Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Årstad

Kunngjøring

Arealplan

Brann Stadion, reguleringsplan

Gnr. 162 bnr. 1224 mfl. Hovedformål: Bolig (studentbolig)

MERKNAD

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.


Send merknad

Annonseringsdato: 24.06.2017
Merknadsfrist: 29.08.2017
Saksnummer: 201620540
Planarkiv: 65160000

Og Arkitekter AS (konsulent) fremmer på vegne av Brann Stadion AS (forslagsstiller) planforslag for Brann stadion i Årstad bydel. Planområdet utgjør ca. 44 dekar.

Planområdet er tidligere regulert gjennom detaljreguleringer, plan 21500 og 63510000, samt mindre endring av sistnevnte. Gjennom forannevnte detaljreguleringer er byggehøyder, utnyttelsesgrad og bruk av deler av fasilitetene innenfor planområdet avklart og vedtatt. Det er ikke foreslått endringer i volum eller i byggehøyder.

I foreliggende planforslag ønsker forslagsstiller å tilrettelegge for studentboliger i deler av tribuneanlegget tilknyttet Brann stadion. Hele tribune sør med hjørne i sørvest og sørøst, samt hjørne i nordvest, skal rives og reetableres. I hele tribune sør, samt tribunehjørne i nordvest, er det foreslått å etablere boliger for studenter.

Det er inngått en intensjonsavtale med Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) om at de skal ta over og drifte studentboligene når de ferdigstilles. Forslagsstiller ønsket i utgangspunktet at saken skulle behandles som en mindre endring, men formålsendringer faller per i dag ikke inn under kriteriene for behandling etter plan- og bygningsloven (pbl) § 12-14, jf. Miljøverndepartementets Lovkommentar til plandelen av ny plan- og bygningslov, datert 1. juli 2009. Planforslaget behandles derfor som en ordinær plansak.

Har du merknader til planforslaget?

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Ved all henvendelse vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: www.bergen.kommune.no/bksak

  • DEL PÅ: