Kategori: Arealplan Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Laksevåg

Kunngjøring

Arealplan

Områderegulering for Laksevåg

Gnr. 123 bnr. 271 mfl. Rv 555 Storavatnet. Ny kollektivterminal og grønnstruktur. Melding om utvidelse av planområdet for reguleringsarbeid

Annonseringsdato: 03.07.2017
Merknadsfrist: 25.08.2017
Saksnummer: 201636271
Planarkiv: 64550000

Statens vegvesen varsler om utvidet planområde knyttet til arbeider med reguleringsplan for Rv.555 Storavatnet – ny kollektivterminal og grønnstruktur.

Planutvidelsen omfatter:

1. Utvidelse i Storavatnet for å sikre areal til gjennomføring av tiltak for sikring av vannkvaliteten, hovedsakelig i anleggsperioden.

2. Utvidelse av området mot nord, mot Olsviktunnelen, omfatter del av gjeldende reguleringsplan for Rv 555 Sotrasambandet, arealplanID 1201_62990000. Denne endringen omfatter kun mindre tekniske justeringer av opptegningen av vegsystemet og fører ikke til endringer i arealbruk eller endringer for berørte grunneiere. Hele området tas med av praktiske hensyn.

Har du merknader til planforslaget?

Frist for å komme med uttalelse og merknad til utvidelse av planområde for reguleringsarbeid er satt til 25. august 2017.

Etter avtale med Bergen kommune, skal alle uttalelser og merknader til planarbeidet sendes skriftlig til; Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger eller på epost til; firmapost-vest@vegvesen.no

Alle uttalelser som kommer inn, vil følge saken videre og være del av grunnlaget for utarbeiding av reguleringsforslaget.

Spørsmål om prosjektet kan rettes til:

• Statens vegvesen v/Lilli Mjelde, tlf 55516439

• Bergen kommune v/Kjell Nordal, tlf 55566538

  • DEL PÅ: