Kategori: Arealplan Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Arna

Kunngjøring

Arealplan

Lakslia

Gnr.287, bnr.8,638 Lakslia. Forslag til detaljregulering. Hovedformål boligbebyggelse.

MERKNAD

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.


Send merknad

Annonseringsdato: 05.08.2017
Merknadsfrist: 19.09.2017
Saksnummer: 201521875
Planarkiv: 64530000

ABO Plan & Arkitektur fremmer på vegne av Arna Attraktiv AS og Familien Otterlei et privat planforslag for et område i Indre Arna bydel. Dette er en revisjon av planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn i 2012. Planforslaget er vesentlig omarbeidet og har nå en høyere utnyttelse av arealene.

Planområdet er i hovedsak uregulert. I Kommunedelplan for Indre Arna (KDP) er planområdet avsatt til bolig (felt B-02) og landskap, natur og friluftsområder (LNF). På plankartet i KDP er det vist ny hovedturveg langs feltet B-02. Langs Indre Arna-vegen og søndre del av Lakslia er det vist fremtidig gang- og sykkelveg.

Gjennom planforslaget legges det til rette for ny boligbebyggelse i form av blokkbebyggelse i 4-6 etasjer og konsentrert småhusbebyggelse (kjedehus) i to etasjer og underetasje. Utnyttelsesgraden innenfor utbyggingsfeltene spenner fra %-BRA = 55 -150 %. Samlet utnyttelse for hele området er oppgitt å være 61 %- BRA. Totalt er dette oppgitt til å gi rom for om lag 108 boenheter. Adkomst til området skal skje fra fylkesveg (fv.) Indre Arna-vegen og videre på kommunal veg (kv.) Lakslia. Det legges til rette for ny jernbaneundergang nord for eksisterende. Lakslia nordover stenges for biltrafikk og reguleres til gang- og sykkelveg. To nyere tids kulturminner ligger innenfor planområdet; del av Gamle Vossebanen (vedtaksfredet) og Postvegen til Christiania. Skråningen langs Storelva foreslås regulert til naturområde med mulighet for etablering av turveg fra Lakslia i nord, til Langerekkja i sør. Deler av arealet avsatt til LNF i KDP Indre Arna foreslås til konsentrert småhusbebyggelse.

Har du merknader til planforslaget?

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Ved all henvendelse vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: www.bergen.kommune.no/bksak

  • DEL PÅ: