Kategori: Arealplan Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Arna

Kunngjøring

Arealplan

Lono

Gnr. 295, bnr. 133 mfl., Lono, reguleringsplan. Hovedformål bolig.

MERKNAD

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.


Send merknad

Annonseringsdato: 05.08.2017
Merknadsfrist: 19.09.2017
Saksnummer: 201217219
Planarkiv: 63110000

Planforslaget er for et område i Arna bydel, Espeland, nord for Moldalia, øst for Hardangerveien.

I omsøkte forslag ønskes det oppført 5 nye firemannsboliger og 1 enebolig. Ett mindre bygg er forutsatt revet. Byggehøyde er 2 etasjer med unntak av den ene firemannsboligen som får garasjeanlegg og blir på 3 etasjer. Planområdet deles av Skåldalselva. 2 av firemannsboligene ligger i rasutsatt område. Utfordringen for planområdet er i hovedsak ras.

Har du merknader til planforslaget?

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspnkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Ved all henvendelse vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: www.bergen.kommune.no/bksak

  • DEL PÅ: