Kategori: Arealplan Status: Vedtatt plan Bydel: Ytrebygda

Kunngjøring

Arealplan

Ytrebygda, Gnr. 121, Bnr. 53, 54, 273 m.fl.,

Ytrebygda, Gnr. 121, Bnr. 53, 54, 273 m.fl., Kannevikneset boligområde.

KLAGE

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage

Annonseringsdato: 05.08.2017
Klagefrist: 27.08.2017
Saksnummer: 201203632
Planarkiv: 62510000

Rambøll Norge AS fremmer på vegne av Nordås Bruk AS et planforslag for et område ved

Kannevikneset på Nordås i Ytrebygda bydel. Bakgrunnen for planarbeidet er et ønske om å fortette i et etablert boligområde. Det tilrettelegges for boliger med variert størrelse, naust, natur- og friluftsområde, samt å forbedre vegstandarden. Det reguleres for ca. 24 nye boenheter fordelt på leilighetsbygg (lavblokk) og eneboliger. Også 9 eksisterende eneboliger tas med i planområdet og reguleres primært til eksisterende situasjon, men med rom for mindre utvidelser innenfor den enkelte tomt. Adkomstvei til planområdet går via Nordåsneset. Det tilrettelegges for fortau langs den kommunale delen av Nordåsneset.

Du har rett til å klage

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt.

Eventuelle erstatningskrav som følge av reguleringsplanen, jf. PBL-2008 § 34-2 (overgangsbestemmelser til plandelen) og tidligere plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 (se www.lovdata.no ), må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring.

  • DEL PÅ: