Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 12.08.2017
Klagefrist: 03.09.2017
Saksnummer: 201423440
Arealplan-ID: 64040000 - Åpne i planarkiv

Status: Vedtatt plan
Bydel: Bergenhus

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage

Reguleringsplan for delstrekning 1, Nonneseter-Kronstad, er en del av traséen for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen.

Hovedformålet med reguleringsplanen er å etablere bybane til Fyllingsdalen over Haukeland, og en gjennomgående sykkeltrasé fra Nonneseter til Kronstad. På delstrekningen er det 4 holdeplasser: Lungegårdskaien, Møllendal, Haukeland sykehus og Kronstad. Holdeplassen ved Haukeland sykehus er regulert under bakken. Anleggsarbeidet planlegges i perioden 2018-2021 med drift fra 2022.

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 210617 sak 198-17 og fattet følgende vedtak:

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, vedtar bystyret følgende områdereguleringsplan:

a. Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen, Delstrekning 1: Nonneseter-Kronstad. PlanID 64040000, vist på korrigert plankart, datert 07.04. 2017

b. Tilhørende bestemmelser, datert 19.05. 2017, med følgende endringer/tillegg:

§ 3 DOKUMENTASJON – tilføyes til 3.1.1:

Geologisk/geoteknisk undersøkelse

For rigg- området i parsellhagen (#91_8) skal det sammen med rammesøknad sendes inn geologisk/geoteknisk rapport som dokumenterer grunnforholdene og evt. krav til sikring.

§ 4. REKKEFØLGEBESTEMMELSER – tilføyes til 4.1:

Innenfor riggområdet #91_8 skal krav til sikring angitt i geologisk/geoteknisk rapport være ivaretatt.

12.5.8 #_7 (Møllendal) endres til:

«Tidsavgrensning for rigg- og anleggsområdet skal ses i sammenheng med Statsbygg sitt behov for byggestart for Griegakademiet. Statsbygg skal gis tilgang til tomten fra 1. juli 2021, i den grad og utstrekning realisering av Griegakademiet krever det. Bybanen Utbygging skal varsles minimum tre måneder i forkant av at Statsbygg tiltrer areal. Partene er enige om en avtale som konkretiserer rammene for Statsbyggs tiltredelse av arealet. Det skal videre utarbeides en koordinert gjennomføringsplan for perioden 2020 – 2022».

2. Planbestemmelser og planbeskrivelse oppdateres før bystyrets vedtak kunngjøres.

3. I medhold av plan- og bygningslovens § 11-17 oppheves Kommunedelplan for Bybanen Bergen sentrum-Rådal-Flesland, planID 16230000.»

Merknad 1

Bystyret forutsetter at rapport om skredfare/sikring i anleggsperioden har vært gjenstand for nødvendig kvalitetssikring og at anbefalte tiltak følges nøye. Vi tar til etterretning at det i det videre planleggings- og prosjekteringsarbeidet skal utføres grundige grunnundersøkelser samt sikringsvurderinger.

Merknad 2

Bystyret ber Byrådet se på mulige løsninger for erstatning av båtplasser til medlemmer av Draugen båtforening.

Merknad 3

I saken fremkommer det at parsellhagen i Fløen skal reetableres umiddelbart etter at anleggsperioden er over, og at det arbeides med midlertidig erstatningsareal for byggeperioden. Bystyret støtter planen om reetablering av parsellhagen, og ber byrådet om å fastlegge parsellhagen i reguleringsplanen for området. I det pågående arbeidet med å finne midlertidig erstatningsareal ber bystyret byrådet vurdere nærliggende områder for midlertidig parsellhage i anleggsperioden.

Merknad 4

Bystyret anmoder Bybane Utbygging om å gå i dialog med de beboerne i Fløen, som får hjemmene sine revet, for å se på muligheten for at disse kan flytte tilbake i boligene som skal reetableres etter anleggsperioden. Det bør også i den sammenheng vurderes mulighet for midlertidig flytting av småbarnsfamilier, som blir direkte berørt under anleggsperioden.

Merknad 5

I forbindelse med utbygging av Bybanen er det et stort potensial for å samtidig bygge ut nødvendig infrastruktur som for eksempel vann, avløp, strøm og fiber. Bystyret ber om at dette arbeidet samordnes og at det innledes samtaler også om medfinansiering fra aktører som vil ha stor nytte av å bruke bybaneutbyggingen til å få på plass nødvendig infrastruktur for fremtiden. En slik medfinansiering vil kunne være et verdifullt bidrag til å redusere de totale kostnadene på utbyggingen, samtidig som det vil kunne være en måte for aktørene å bygge ut infrastrukturen billigere enn om de skulle gjort det uavhengig av bybaneutbyggingen.

Merknad 6

Bystyret ber byrådet arbeide for å integrere bysykkelordningen med bybanen og annen kollektivinfrastruktur.

Du har rett til å klage

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt.

Eventuelle erstatningskrav som følge av reguleringsplanen, jf. PBL-2008 § 34-2 (overgangsbestemmelser til plandelen) og tidligere plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 (se www.lovdata.no ), må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring.