Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 12.08.2017
Klagefrist: 03.09.2017
Saksnummer: 201605796
Arealplan-ID: 64840000 - Åpne i planarkiv

Status: Vedtatt plan
Bydel: Bergenhus

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage

Detaljreguleringsplan for midlertidig endeholdeplass i Kaigaten er en del av traséen for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen.

Formålet er å regulere midlertidig endeholdeplass og trasé for to bybanelinjer inn til sentrum fra sør, regulere midlertidige rigg- og anleggsområder, sikre fremkommelighet for buss og fotgjengere i den midlertidige situasjonen og gi tilstrekkelig areal til optimalisert løsning av krysset Kaigaten-Christies gate.

Anleggsarbeidet planlegges i perioden 2018-2021, med drift fra 2022.

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 21.06.17 sak 197-17 og fattet følgende vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, vedtar bystyret følgende detaljreguleringsplan:

A. Midlertidig endeholdeplass i Kaigaten. PlanID 64840000, vist på plankart datert 07.04. 2017

B. Tilhørende bestemmelser datert 19.05. 2017

Merknad 1

I forbindelse med utbygging av Bybanen er det et stort potensial for å samtidig bygge ut nødvendig infrastruktur som for eksempel vann, avløp, strøm og fiber. Bystyret ber om at dette arbeidet samordnes og at det innledes samtaler også om medfinansiering fra aktører som vil ha stor nytte av å bruke bybaneutbyggingen til å få på plass nødvendig infrastruktur for fremtiden. En slik medfinansiering vil kunne være et verdifullt bidrag til å redusere de totale kostnadene på utbyggingen, samtidig som det vil kunne være en måte for aktørene å bygge ut infrastrukturen billigere enn om de skulle gjort det uavhengig av bybaneutbyggingen.

Merknad 2

Bystyret ber byrådet arbeide for å integrere bysykkelordningen med bybanen og annen kollektivinfrastruktur.

Du har rett til å klage

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt.

Eventuelle erstatningskrav som følge av reguleringsplanen, jf. PBL-2008 § 34-2 (overgangsbestemmelser til plandelen) og tidligere plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 (se www.lovdata.no ), må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring.