Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 12.08.2017
Klagefrist: 03.09.2017
Saksnummer: 201427721
Arealplan-ID: 64050000 - Åpne i planarkiv

Status: Vedtatt plan
Bydel: Fyllingsdalen

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage

Reguleringsplan for delstrekning 3, Mindemyren-Fyllingsdalen, er en del av traséen for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen.

Hovedformålet er trasé for bybane med tilsluttende infrastruktur og sykkelløsninger langs banetraseen. På strekningen er det 3 holdeplasser. På Kristianborg, ved Oasen, tett ved kollektivterminalen, og en holdeplass i Spelhaugen.

Anleggsarbeidet på strekningen Mindemyren til Spelhaugen planlegges i perioden 2018-2021, med drift fra 2022.

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 210617 sak 200-17 og fattet følgende vedtak:

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, vedtar bystyret følgende detaljreguleringsplan:

A. Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen, delstrekning 3 Mindemyren – Fyllingsdalen. PlanID 64050000, vist på plankart datert 07.04. 2017

B. I henhold til tilleggsnotat fra byråden datert 29/5-17 fremmes følgende alternative forslag i punkt 1 B. Tilhørende bestemmelser datert 19.05.2017

i. Ǥ 7.16 Teknisk bygg/konstruksjoner (STB)

§ 7.16.2 o_STB i Spelhaugen skal nyttes til oppstillings- og depotområde for Bybanen. Terrenget skal senkes til ca. kote +42. Innenfor området kan det etableres oppstillingsspor for vogner, sandsilo, nødvendige fasiliteter for ansatte, maksimalt 8 parkeringsplasser, likeretter med tilkomst, samt øvrige tiltak nødvendig for drift av depotet. Det skal bygges lokk over depotet. Under lokk skal det tilrettelegges for funksjoner som oppstillingsspor for vogner,

tekniske rom, nødvendige fasiliteter for ansatte, samt øvrige funksjoner som det driftsmessig er hensiktsmessig å legge til rette for under tak. Maks %-BYA = 100 %, maks gesimshøyde er kote +50 for depotet.

ii. § 12.2.2 Bro over Folke Bernadottes vei: Innenfor bestemmelsesområde #4_2 kan det foretas justering av brokonstruksjon og samferdselsformål i vertikalnivå 2, alt etter hvor mye broen senkes. Endelig utforming skal skje som del av prosjekteringen og gjennomføres som byggesøknad, der samlet konstruksjon og arealbruk innenfor bestemmelsesområdet fastsettes. I endelig utforming skal det legges særlig vekt på visuelle kvaliteter som bygger oppunder helhetlige planer for byutviklingen i området.»

2. Før kunngjøring oppdateres bestemmelser, planbeskrivelse og eventuelt illustrasjonsplaner i samsvar med bystyrets vedtak.

3. Bystyret ber om at det igangsettes arbeid med en tilleggsutredning om muligheter for og konsekvenser av å legge hele eller deler av depot i fjell. I arbeidet skal særlig følgende forhold vurderes:

- Gjennomførbarhet/risiko
- Investeringskostnader
- Driftskostnader
- Arbeidsmiljø/hms
- Driftsfunksjonalitet

I tillegg skal konsekvenser for byutvikling gjennom alternativ utnyttelse av areal i dagen vurderes.

4. For ikke å risikere utsettelser på utbyggingen av bybanen til Spelhaugen, mener bystyret at utredninger og omregulering for depot i fjell skal gjennomføres raskest mulig. Om ikke det er mulighet for å finne løsninger ved justering av reguleringsplanen, evt. andre regulative løsninger, bør det igangsettes parallell regulering. Depot skal være ferdigstilt samtidig med resten av bybaneprosjektet.

Merknad 1
Bystyret ber Hordaland Fylkeskommune om en vurdering av områder som kan benyttes som innfartsparkering i sentrale deler av Fyllingsdalen, inkludert Spelhaugen. Bystyret ber fylket om å sette i gang arbeidet så snart som mulig.

Merknad 2
I forbindelse med utbygging av Bybanen er det et stort potensial for å samtidig bygge ut nødvendig infrastruktur som for eksempel vann, avløp, strøm og fiber. Bystyret ber om at dette arbeidet samordnes og at det innledes samtaler også om medfinansiering fra aktører som vil ha stor nytte av å bruke bybaneutbyggingen til å få på plass nødvendig infrastruktur for fremtiden. En slik medfinansiering vil kunne være et verdifullt bidrag til å redusere de totale kostnadene på utbyggingen, samtidig som det vil kunne være en måte for aktørene å bygge ut infrastrukturen billigere enn om de skulle gjort det uavhengig av bybaneutbyggingen.

Merknad 3

Komitéen ber byrådet arbeide for å integrere bysykkelordningen med bybanen og annen kollektivinfrastruktur.

Merknad 4

Tunnelen gjennom fjellmassivet vil gi mulighet til å skaffe ny informasjon og nye data som gjelder geologi, bergartstyper og sprekker i fjellet og i hvilken grad disse er i stand til å la væske passere. Dette er viktig geologisk informasjon som vil kunne gi svar på hvorvidt det er fremtidig potensial for energiutnyttelse. Bystyret ber på dette grunnlag Hordaland fylkeskommune om å invitere forskningsmiljø til å besøke tunnelen når den skal drives.

Du har rett til å klage

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt.

Eventuelle erstatningskrav som følge av reguleringsplanen, jf. PBL-2008 § 34-2 (overgangsbestemmelser til plandelen) og tidligere plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 (se www.lovdata.no ), må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring.