Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 19.08.2017
Klagefrist: 10.09.2017
Saksnummer: 201017606 / 201629397
Arealplan-ID: 61790000 - Åpne i planarkiv

Status: Vedtatt plan
Bydel: Fana

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage

Jonsokhaugen boligområde, Detaljregulering. Hovedformål bolig

Rambøll AS har på vegne av Jonsokhaugen AS fremmet planforslag for et område ved Fanahammeren i Fana bydel. Planområdet er på ca. 18 daa og er i dag bebygd med en gårdsbolig med tilhørende låve og garasje. Disse byggene forutsettes revet.

Planforslaget legger til rette for 15 eneboliger med tilhørende garasje. Boligene skal oppføres med to etasjer i moderne formspråk og det åpnes opp for takterrasser. Det legges til rette for en utnyttelse på % -BRA = 50 %. Parkering er foreslått som bakkeparkering og løses innenfor den enkelte tomt. Det skal etableres felles lekeplass for nye boliger internt i planområdet. Det er avsatt areal sørvest i planområdet til avfallsbehandling. Planforslaget omfatter Fanavollen ned til krysset med Krokeidevegen samt kryssløsningen. Krysset utbedres og det skal etableres fortau fra Krokeidevegen til avkjøring Fanaflaten samt mot Fanastølen. Den private delen av Fanavollen får økt vegbredde frem til 96/79.

Du har rett til å klage

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt.

Eventuelle erstatningskrav som følge av reguleringsplanen, jf. PBL-2008 § 34-2 (overgangsbestemmelser til plandelen) og tidligere plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 (se www.lovdata.no ), må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring.