Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 12.08.2017
Klagefrist: 03.09.2017
Saksnummer: 201508132
Arealplan-ID: 64860000 - Åpne i planarkiv

Status: Vedtatt plan
Bydel: Årstad

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage

Detaljreguleringsplan for delstrekning 2, Mindemyren, er en del av traséen for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen.

Detaljreguleringsplanen og det tekniske forprosjektet for Bybanen på Mindemyren har tatt utgangspunkt i føringer gitt i områdereguleringsplanen for Mindemyren, PlanID 6114000, vedtatt i Bystyret april 2015. Traséen går fra Kronstad på eksisterende jernbanespor til Kanalveien, og ligger midtstilt i Kanalveien med en holdeplass like sør for dagens postterminal. Anleggsarbeidet planlegges i perioden 2018-2021 med drift fra 2022.

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 210617 sak 199-17 og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, vedtar bystyret følgende detaljreguleringsplan:

A. Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen. Delstrekning 2: Mindemyren. PlanID 64860000 vist på plankart, datert 07.04.2017

B. Tilhørende bestemmelser datert 19.05.2017

Merknad 1

I forbindelse med utbygging av Bybanen er det et stort potensial for å samtidig bygge ut nødvendig infrastruktur som for eksempel vann, avløp, strøm og fiber. Bystyret ber om at dette arbeidet samordnes og at det innledes samtaler også om medfinansiering fra aktører som vil ha stor nytte av å bruke bybaneutbyggingen til å få på plass nødvendig infrastruktur for fremtiden. En slik medfinansiering vil kunne være et verdifullt bidrag til å redusere de totale kostnadene på utbyggingen, samtidig som det vil kunne være en måte for aktørene å bygge ut infrastrukturen billigere enn om de skulle gjort det uavhengig av bybaneutbyggingen.

Merknad 2

Bystyret ber byrådet arbeide for å integrere bysykkelordningen med bybanen og annen kollektivinfrastruktur.

Merknad 3

Ved åpning av kanalen på bybanen delstrekning 2 er det inne i planen at man skal tilstrebe å gjøre den levelig for fisk. Dette er også en mulighet for å gjøre dette vassdraget anadromt igjen, noe som vil være et godt tiltak for Bergens sjøaurebestand. Vi ønsker at det utredes og tilstrebes at Fjøsangerbekken og kanalen åpnes fra sjø til elv i dette arbeidet.

Du har rett til å klage

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt.

Eventuelle erstatningskrav som følge av reguleringsplanen, jf. PBL-2008 § 34-2 (overgangsbestemmelser til plandelen) og tidligere plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 (se www.lovdata.no ), må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring.