Kategori: Arealplan Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Fana

Kunngjøring

Arealplan

Hopsnesvegen 48

Gnr. 41, bnr. 973, Hopsnesvegen 48, Hovedformål: Kontor

MERKNAD

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.


Send merknad

Annonseringsdato: 05.08.2017
Merknadsfrist: 19.09.2017
Saksnummer: 201633450
Planarkiv: 65240000

SE-Arkitektur AS fremmer på vegne av Hopsnesvegen 48 AS planforslag for et område på Hop i Fana bydel. Planforslaget fremmes for å kunne bygge et nytt kontorbygg som vil erstatte eksisterende bebyggelse på tomten gnr. 41, bnr. 973.

Planområdet utgjør 2,3 daa og grenser til Hopsnesvegen mot øst og sør, en ubebygget tomt i nord (gnr. 41 bnr. 917) og en felles adkomstveg fra Hopsnesvegen med nabobebyggelse i vest (gnr.41, bnr.946 og gnr.41, bnr.916). Det legges i planforslaget til rette for et kontorbygg på 1949 m2. Bygget er foreslått med 3 etasjer over parkeringskjeller, samt ca. 4 gjesteparkeringsplasser som overflateparkering ute. Maksimal byggehøyde er satt til kote +35,5.

Har du merknader til planforslaget?

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Ved all henvendelse vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: www.bergen.kommune.no/bksak

  • DEL PÅ: