Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 12.08.2017
Klagefrist: 03.09.2017
Saksnummer: 201211124
Arealplan-ID: 64820000 - Åpne i planarkiv

Status: Vedtatt plan
Bydel: Bergenhus

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage

Gnr 166, bnr 952 mfl. Bergen godsterminal, Nygårdstangen. Formål:Nytt logistikknutepunkt.

Hovedformålet med reguleringsplanen er å sikre tilstrekkelig kapasitet for håndtering av gods frem til et nytt logistikknutepunkt er etablert utenfor Bergen sentrum. Arealbruken skal effektiviseres, og det legges til rette for at tiltakene kan gjennomføres før Bybanen mot vest bygges.

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 210617 sak 203-17 og fattet følgende vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-12 vedtas følgende:

A. Bergenhus gnr 166 bnr 952 m.fl. Bergen godsterminal, Nygårdstangen, vist på plankart både del.1 og del.2, sist datert 27.04.2017

B. Tilhørende bestemmelser datert 27.04.2017 med følgende endring:

a) Tillegg til punkt 3.1 i reguleringsbestemmelsene:

Støyskjermer mot bebyggelsen i deler av Kalfarveien fra Kalfarveien 106 til tunnelåpningen oppføres i gjennomsiktig materiale /glass.

b) 3.2 Tiltak som skal være gjennomført senest 7 år etter at det er satt opp nytt godsterminalgjerde langs planens yttergrense (langs # 2 og# 3) dersom bybanen ikke bygges:

• Parkarealet som inngår i fremtidig godsterminalområde 7.1 daa erstattes med tilsvarende dagens tilsvarende kvaliteter.

• Sykkelvei SS12 og fortau SF i plan 6404000 skal etableres på strekningen langs # 2 og 3 og så langt mulig tilpasses eksisterende gang/ sykkelvei og turveisystem i hver ende (sørøst og nordvest)

• Evt. resterende arealer skal erstattes innenfor arealet GP1 i reguleringsplan 64040000.

• Utforming og plassering av parkarealet (del av GP1) skal avklares med Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten.

2. De vedtatte endringer tas inn i bestemmelser før bystyrets vedtak kunngjøres.

Planarbeidet ble igangsatt ved byrådets vedtak i sak 1172-16, og planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i byrådets vedtak i sak 1011-17. Mottatte merknader og innspill ved offentlig ettersyn av planen er referert og kommentert i vedlegg (F) datert 27.04.2017.

Oppdatert og sentral informasjon om planen er permanent tilgjengelig i kommunens digitale planarkiv: http://www.bergenskart.no/braplan/

Du har rett til å klage

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt.

Eventuelle erstatningskrav som følge av reguleringsplanen, jf. PBL-2008 § 34-2 (overgangsbestemmelser til plandelen) og tidligere plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 (se www.lovdata.no ), må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring.