Kategori: Arealplan Status: Vedtatt plan Bydel: Laksevåg

Kunngjøring

Arealplan

Sykkelfelt Carl Konows gate

Laksevåg, Sykkelfelt Carl Konows gate, Gyldenpris-Damsgård

KLAGE

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage

Annonseringsdato: 05.08.2017
Klagefrist: 27.08.2017
Saksnummer: 201010940
Planarkiv: 63270000

Hovedformål: Offentlig trafikkområde. Etablere manglende lenke i hovedrute for sykkel langs Carl Konows gate. Trafikksikring med etablering av fortau Fyllingsveien fra kryss med Carl Konows gate og opp til Svingen.

Bystyret behandlet saken i møtet 21.6.2017 sak 205-17 og fattet følgende vedtak:

A. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtas følgende forslag til reguleringsplan:

1. Laksevåg, Gnr. 154 m.fl., Sykkelfelt Carl Konows gate, Gyldenpris – Damsgård. PlanID 63270000, vist på plankart 1 og 2 sist revidert 6.1.2017.

2. Tilhørende bestemmelser datert/revidert 6.1.2017, med følgende endring:

§ 2.1. Støy

Siste avsnitt erstattes med «Av hensyn til kulturmiljø og byform skal etablering av eventuelle støyskjermingstiltak gjøres i samråd med Byantikvaren.»

B. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 oppheves gjeldende plan ID 6140000, godkjent 29.9.1986, innenfor planområdet.

Du har rett til å klage

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt.

Eventuelle erstatningskrav som følge av reguleringsplanen, jf. PBL-2008 § 34-2 (overgangsbestemmelser til plandelen) og tidligere plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 (se www.lovdata.no), må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring.

  • DEL PÅ: