Kategori: Arealplan Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Laksevåg

Kunngjøring

Arealplan

Johan Berentsens vei

Gnr 149, bnr 1135 mfl., Johan Berentsens vei. Hovedformål trafikksikringstiltak.

MERKNAD

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.


Send merknad

Annonseringsdato: 12.08.2017
Merknadsfrist: 26.09.2017
Saksnummer: 201611467
Planarkiv: 65080000

Tegn_3 AS fremmer på vegne av Bergen kommune v/Bymiljøetaten planforslag for en del av kommunal vei, Johan Berentsens vei, ved Nygårdsmyren idrettsanlegg i Laksevåg bydel.Planforslaget fremmes for å legge til rette for etablering av fortau langs Johan Berentsens vei fra krysset ved Nygårdsvikveien til krysset ved Knut Johnsens vei. Intensjonen med planforslaget er å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende, samt å øke fremkommeligheten på strekningen. Johan Berentsens vei er skolevei og tilkomstvei til idrettsanlegg på Nygårdsmyren. Ønske om å etablere fortau langs Johan Berentsens vei er forankret i Handlingsplan for trafikksikkerhet 2014-2017, vedtatt av Bergen bystyre 17.09.2014 sak 203-14.

Har du merknader til planforslaget?

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Ved all henvendelse vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider:

www.bergen.kommune.no/bksak

  • DEL PÅ: