Kategori: Arealplan Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Fana

Kunngjøring

Arealplan

Statsminister Michelsens veg 67

Gnr 13, bnr 105, mfl., Statsminister Michelsens veg 67, Reguleringsplan. Hovedformål bolig

MERKNAD

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.


Send merknad

Annonseringsdato: 12.08.2017
Merknadsfrist: 26.09.2017
Saksnummer: 201638017
Planarkiv: 65180000

Plankonsulent ABO Plan og Arkitektur AS fremmer på vegne av forslagstiller DeSyvFjell AS forslag til reguleringsplan. Planområdet er 5.1 daa. Området som foreslås regulert til boligformål (boligbebyggelse/blokkbebyggelse) er 2.950 daa stort. Eksisterende boliger på eiendommen må i følge planforslaget rives, og søkes erstattet med 35 boenheter.

Gjeldende reguleringsplan for Paradis KB4 (plan-ID 62570000) ble vedtatt den 21.10.2015. Området som nå ønskes regulert ved detaljreguleringsplan er område BB4. Planområdet er i reguleringsplan for Ny-Paradis og deler av Paradis, (plan-ID 15640000) vedtatt i 2005, vist som konsentrert bebyggelse med krav om bebyggelsesplan. Planområdet grenser i øst til områdereguleringsplan for Paradis sentrum (plan-ID 60760000) vedtatt høsten 2014.

I foreliggende planforslag ønskes det nå å se området mer i sammenheng med de forslag som er fremmet innenfor områdereguleringsplanen, dvs. å legge til rette for tettere og mer bymessig bebyggelse. Samtidig er det i planforslaget forsøkt lagt opp til skala og struktur som skal ivareta overgangssone til villabebyggelsen på Ny-Paradis/Paradis. Tilstøtende areal i øst er i gjeldende KPA2010 definert som sentrumsformål. I forslag til ny KPA2016 ligger planområdet i sone 2 - byfortettingssone.

Har du merknader til planforslaget?

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Ved all henvendelse vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: www.bergen.kommune.no/bksak

  • DEL PÅ: