Kategori: Arealplan Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Fana

Kunngjøring

Arealplan

Hatlestad

Gnr 82, bnr 9, mfl., Hatlestad, Reguleringsplan. Hovedformål bolig

MERKNAD

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.


Send merknad

Annonseringsdato: 12.08.2017
Merknadsfrist: 26.09.2017
Saksnummer: 201303945
Planarkiv: 64210000

Multiconsult AS fremmer på vegne av forslagsstiller Habo Eiendom AS planforslag for et område på Hatlestad i Fana bydel. Planområdet ligger ved nordenden av Kalandsvatnet og er på om lag 9,6 daa inkluderer areal som innebærer automatisk fredet kulturminne.

Mot sør og vest grenser planområdet til gjeldende plan (plan-ID 31880100). Mot øst grenser planområdet opp mot gjeldende plan (plan-ID 18010000). Mot nord følger plangrensen eiendomsgrensen mot et ubebygget område.

Eiendommen er i dag uregulert. Gjeldende kommuneplans arealdel (KPA2010) viser området som bebyggelse og anlegg. Eiendommen består av eldre bebyggelse som opprinnelig var bygget for og benyttet til alders- og sykehjem. Bakgrunnen for planarbeidet er et ønske om å videreutvikle eiendommen ved å endre deler av eksisterende bygningsmasse fra alders- og sykehjem til boligformål (formålsendring), samt rive deler av bygningsmassen for å kunne oppføre nye boliger.

Har du merknader til planforslaget?

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Ved all henvendelse vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: www.bergen.kommune.no/bksak

Hovedformål for planforslaget er bolig. Den delen av bebyggelsen hvor det planlegges formålsendring har bruksareal på 2670 m². Den delen av bebyggelsen som ønskes revet og erstattet med nybygg er oppgitt med 602 m² bruksareal.

  • DEL PÅ: