Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 19.08.2017
Merknadsfrist: 03.10.2017
Saksnummer: 201430539
Arealplan-ID: 64510000 - Åpne i planarkiv

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Ytrebygda

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.


Send merknad

Gnr. 36 bnr. 8 mfl. Forslag til detaljregulering

En Til En Arkitekter AS fremmer på vegne av Tordax AS planforslag for et område i Markaneset i Ytrebygda bydel. Planområdet grenser til Markaneset i sør og eksisterende eneboligbebyggelse i nord, øst og vest. Planområdet er bebygget med en enebolig, som forutsettes revet. I tillegg inngår to eksisterende eneboliger i planområdet, som skal bestå. Planområdet innbefatter også deler av Markaneset hovedsakelig langs planområdet og frem til krysset mot Steinsvikvegen og Dolvikvegen.

Planområdet er uregulert og inngår i kommuneplanens arealdel (2010) som bebyggelse og anlegg. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for 2 leilighetsbygg med inntil 17 nye boenheter fordelt på 2-5 etasjer. Planforslaget viser en samlet utnyttelse på ny bebyggelse på % -BRA=79 %. Maksimal byggehøyde varierer fra kote+36 til+45,5. Eksisterende eneboliger innenfor planområdet er vist som frittliggende småhusbebyggelse. På det flatere arealet i vest er det vist felles lekeplass. Foruten 3 gjesteparkeringsplasser på bakkeplan skal all parkering samles under bygget i øst (BBB1). Planområdet har adkomst fra Steinsvikvegen som delvis er fylkesveg og delvis kommunal veg. Fra kommunal del av Steinsvikvegen har planområdet avkjørsel via Markaneset som er vist som offentlig veg. På sørsiden av Markaneset er det gang- og sykkelveg på arealet mellom Steinsvikvegen og Markaneset. Planforslaget viser forlengelse av fortau, på nordsiden av Markaneset, fra kryss mot Steinsvikvegen og frem til avkjørsel Markaneset 10/12.

Har du merknader til planforslaget?

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Ved all henvendelse vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: www.bergen.kommune.no/bksak