Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 19.08.2017
Klagefrist: 10.09.2017
Saksnummer: 201337395
Arealplan-ID: 64200000 - Åpne i planarkiv

Status: Vedtatt plan
Bydel: Bergenhus

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage

Gnr. 163 bnr. 214 mfl. Detaljregulering

Opus AS har på vegne av Anne Karin Seim og Brankica Gran fremmet planforslag med søknad om rammetillatelse (felles behandling) for et område i Årstadveien vis-a- vis Odontologisk fakultet ved Årstadvollen i Bergenhus bydel.

I plan- og byggeforslaget legges det til rette for oppføring av en vertikaldelt tomannsbolig. Boenhetene er over tre plan. Foreslått utnyttelsesgrad for eiendommen er %-BRA = 60%. Byggehøyde er satt til k + 74 (12m). Krav til uteoppholdsareal for tomannsbolig er 150 m2 pr boenhet. Boligen er planlagt med forhager som vender mot Årstadveien, og som hegnes inn av støyskjermer i tre og grønne vegger.

Planområdet ligger i rød og gul støysone, hvilket innebærer behov for støyskjermede tiltak. Støyskjerming og beplantning blir integrert i forbindelse med opparbeiding av hage. På øverste etasjenivå er det planlagt takterrasse.

Adkomst til eiendommen skjer fra fortau mot Årstadveien. Det er ikke kjøreadkomst til eiendommen. Bakre del av tomten skråner bratt opp mot Storhaugen, hvilket innebærer at det er behov for sikringstiltak etter utbygging.

Reguleringsplanforslaget er behandlet felles med byggesøknaden, slik det er åpning for etter plan- og bygningslovens § 12-15. Planforslaget er vedtatt av Bystyret i møte 21.06.17 sak 204-17. Rammetillatelse er gitt av Plan- og bygningsetaten 07.08.17, snr 201521292. Orientering om klagefrist på rammetillatelsen står i vedtaket som ligger vedlagt kunngjøringen.

Du har rett til å klage

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt.

Eventuelle erstatningskrav som følge av reguleringsplanen, jf. PBL-2008 § 34-2 (overgangsbestemmelser til plandelen) og tidligere plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 (se www.lovdata.no ), må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring