Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 02.09.2017
Merknadsfrist: 17.10.2017
Saksnummer: 201620494
Arealplan-ID: 65030000 - Åpne i planarkiv

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Åsane

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.


Send merknad

Åsane gnr.182bnr. 2 m. fl.Forslag til detaljregulering.

Dark arkitekter AS fremmer på vegne av Bonava (tidligere NCC Bolig AS) et nytt planforslag for et ubebygd område ved elven Mjølkeråen i Åsane bydel. Det ble fremmet et planforslag til offentlig ettersyn for det samme planområdet i 2012. Med bakgrunn i innkomne merknader og innsigelse fra fylkesmannen i forbindelse med offentlig ettersyn i 2012 har forslagsstiller bearbeidet prosjektet. Gjennom planforslaget foreslås det en utbygging fordelt på 2 felt med til sammen ca. 60 rekkehus med tilhørende parkering. Felt A foreslås med ca. 19 boenheter i tunformasjon, og felt B foreslås med ca. 41 boenheter fordelt på tre mindre områder. Parkering er foreslått løst som felles samlet overflateparkering. Total utnyttelse for hele planområdet oppgis til å være 15 % BRA. Utnyttelsesgraden for felt A og B oppgis til å være henholdsvis 43 % -BRA og 70 % -BRA. Rekkehusene er foreslått med inntil 3 etasjer + loft avhengig av terrenget.

Adkomst til felt A er planlagt fra fylkesveg (fv.) Salhusvegen via kommunal veg (kv.) Nordgårdsleitet og inn privat veg Slembevegen. Adkomst til felt B er fra kv. Laberget. Denne vegen foreslås stengt for gjennomkjøring fra fv. Salhusvegen. Krav til felles uteoppholdsareal er foreslått løst innenfor byggeområdene i illustrasjoner, og det er avsatt en strøkslekeplass f_BLK ved felt B.

Byggeområdene forholder seg i hovedsak til areal avsatt til Bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel (KPA) 2010. Parkeringsplass langs Labergsveien er foreslått etablert innenfor landbruk-, natur-, friluftsområde (LNF). Områdene avsatt til grønnstruktur og LNF i KPA 2010 langs elven Mjølkeråen og mot sjø er videreført i planforslaget med formål grønnstruktur. Planområdet er berørt av hensynssone for funksjonell strandsone, gul veistøysone fra fv. Salhusvegen, og deler av området har skredfare.

Har du merknader til planforslaget?

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Ved all henvendelse vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: www.bergen.kommune.no/bksak