Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 06.01.2018
Merknadsfrist: 20.02.2018
Saksnummer: 201401768
Arealplan-ID: 64310000 - Åpne i planarkiv

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Bergenhus

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.


Send merknad

Gnr.165, bnr. 574 mfl.

Rambøll Norge AS fremmer på vegne av J. Berstad Eiendom AS og Nøstegaten 72-74 AS planforslag for et område ved Nøstegaten i Bergenhus bydel. Planområdet ligger langs sjøen ved Nøstet/Verftet på sørsiden av Nordneshalvøyen. Området har adkomst fra Nøstegaten og avgrenses mot Dikkedokken i nord, inkluderer Nøstegaten i øst og Nordre Nøstekaien i sør. Mot vest er det sjø, med Nøstebukten og Puddefjorden.

Planens intensjon er å legge til rette for etablering av ny boligbebyggelse på sjøsiden av Nøstegaten. Det er planlagt bebyggelse til boliger, barnehage samt en kombinasjon av forretning, tjenesteyting og kontor. Det forutsettes utfylling i sjø og sammenhengende gangveier langs kaikanten. Bjørgeboden skal bevares og knyttes direkte mot en ny hop som er planlagt fremfor boden med tilgang til sjøen.

Det er laget en fysisk modell av planforslaget. Modellen står utstilt i Plan- og bygningsetatens kundesenter i Allehelgens gate 5.

Har du merknader til planforslaget?

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Ved all henvendelse vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker