Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 19.05.2018
Merknadsfrist: 03.07.2018
Saksnummer: 201807501
Arealplan-ID: 65830000 - Åpne i planarkiv

Status: Planoppstart
Bydel: Åsane

Har du innspill til planoppstarten? Send oss dine innspill ved å klikke på lenken under.

Send innspill

Delstrekning 4, Tertneskrysset-Vågsbotn. Oppstart reguleringsplanarbeid.

Byrådet har i møte 09.05.2018 (sak 1111-18) vedtatt oppstart av reguleringsplanarbeid for:

 • Bybanen fra sentrum til Åsane
 • Forlengelse av Fløyfjellstunnelen fra Sandviken til Eidsvåg
 • Hovedsykkelrute fra sentrum til Åsane

Traséen for Bybanen i sentrum og Åsane ble vedtatt av Bergen bystyre 20. april 2016 (sak 88/16), og traséen i Sandviken med forlenget Fløyfjellstunnel ble vedtatt 31. januar 2018 (sak 19/18). Endelig plassering av banetrasé og holdeplasser fastsettes gjennom arbeidet med reguleringsplanene og teknisk forprosjekt som nå startes opp.

Bybanetraséen fra Kaigaten i sentrum til Vågsbotn i Åsane er ca. 12,5 km lang og har 13 holdeplasser. Sykkeltraséen fra Kaigaten til Vågsbotn er ca. 14 km lang. Forlengelsen av Fløyfjellstunnelen er ca 2,5 km, slik at total lengde på Fløyfjellstunnelen blir ca. 5,3 km.

Planarbeidet er delt inn i følgende reguleringsplaner:

Delstrekning 1, Kaigaten - Sandbrogaten. PlanID 65800000, detaljreguleringsplan. Saksnr. 201807496

Delstrekning 2, Sandbrogaten - Eidsvågtunnelen. PlanID 65810000, områdereguleringsplan. Saksnr. 201807497

Delstrekning 3, Eidsvågtunnelen - Tertneskrysset. PlanID 65820000, områdereguleringsplan. Saksnr. 201807500.

Delstrekning 4, Tertneskrysset - Vågsbotn. PlanID 65830000, områdereguleringsplan. Saksnr. 201807501

Fløyfjellstunnelen, forlengelse til Eidsvåg. PlanID 65840000, områdereguleringsplan. Saksnr. 201807502

Hovedsykkelrute Bradbenken - Munkebotstunnelen. PlanID 65790000, detaljreguleringsplan. Saksnr. 201807494

Trasé for hovedsykkelruten er skilt ut som egen reguleringsplan på strekningen; Bradbenken – Munkebotstunnelen. På resten av strekningen inngår hovedsykkelruten i reguleringsplanene for delstrekningene. Reguleringsplanene samordnes i en felles planprosess ledet av Bergen kommune.

Hovedproblemstillinger i planarbeidet er:

 • utforme løsninger for trasé og holdeplasser
 • tilkomst til holdeplassene og overgang til buss
 • ivareta areal til bussholdeplasser i knutepunkt
 • plassere tunnelportaler
 • forholdet til kulturminner, landskap og bybilde
 • bruken av byrommene
 • trafikkomlegginger og sykkelløsninger
 • omlegging av infrastruktur under bakken
 • gjennomføring av anleggsarbeid både for Bybanen, Fløyfjellstunnelen og sykkeltraséen

Planområde ved varsel om oppstart

I varslingsområdet er det tatt med et større område enn den endelige plangrensen, dvs det området som faktisk blir regulert. Dette er gjort for å kunne få med eventuell justeringer av traséen, rømningsveier, midlertidig riggareal, omlegging av tilkomst med bil og sykkel osv. Vi gjør oppmerksom på at eiendommer som ligger over mulige tunneltraséer varsles da de kan få restriksjoner på tiltak i grunnen.

Konsekvensutredning

Konsekvensutredning for Bybanen fra sentrum til Åsane, med forlenget Fløyfjellstunnel, ble utarbeidet i 2013 på kommunedelplannivå. Følgende tema fra konsekvensutredningen skal oppdateres som del av planarbeidet:

 • Veg og trafikk: Framkommelighet, kapasitet og sårbarhet
 • Bane- og kollektivsystem, holdeplasser og terminal: Kapasitet, reisetid, driftsopplegg
 • ROS
 • Prosjektspesifikk måloppnåelse
 • Samfunnsøkonomisk analyse
 • Lokale og regionale virkninger

Oppdateringene blir tatt inn i planbeskrivelsen eller dokumentert i et eget notat. Behovet for ytterligere utredninger vil bli vurdert underveis i planprosessen.

Har du synspunkter og innspill?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres nå til å komme med synspunkter og innspill. Eventuelle innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes som epost via innspillboksen på denne siden.

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert av fagetaten og tatt med i saksbehandlingen videre til politisk behandling.

Behandlingen i de politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider:

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Ved eventuell henvendelse, vennligst referer til saksnummer