Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 02.06.2018
Merknadsfrist: 02.07.2018
Saksnummer: 201811503
Arealplan-ID: 65900000 - Åpne i planarkiv

Status: Planoppstart
Bydel: Fyllingsdalen

Har du innspill til planoppstarten? Send oss dine innspill ved å klikke på lenken under.

Send innspill

Bergen kommune starter opp reguleringsplanarbeid for bybanedepot i fjell ved Nordre Lyshovden. Oppstart av offentlig detaljreguleringsplan.

Samtidig forelegges forslag om oppheving av rigg- og anleggsområdet knyttet til depotet i Spelhaugen, berørte grunneiere og myndigheter (pbl §§ 12-8 og 12-14).

Planarbeidet er en oppfølging av beslutningen om å avslutte byggetrinn 4 for Bybanen ved Oasen. Bergen bystyre fattet vedtak om "Bybanens byggetrinn 4 fra Bergen sentrum til Fyllingsdalen, kostnadsstyring og fremdrift" i møte 25.04.2018 (sak 99/18). Planarbeidet skal utføres slik at det er mulig å sluttføre strekningen til Spelhaugen på et senere tidspunkt.

Bybanedepot i fjell. Nordre Lyshovden

Depotet planlegges som fjellanlegg, der kun en mindre del av et servicebygg vil ligge på bakkenivå med fasade mot Dag Hammarskjøldsvei. Oppstillingsplasser og tilkomstsspor planlegges i fjell. Bybanevognene vil ha adkomst til depotet fra den regulert bybanetunnelen gjennom Løvstakken. Det kan være aktuelt å justere kurvaturen på bybanetraséen gjennom Løvstakken, som passerer like sør for depotet. Konsekvenser for temaene støy, nærmiljø, landskap, naturmiljø vil bli utredet.

Depotet på Spelhaugen

Bybanedepotet i fjell, i Nordre Lyshovden, vil erstatte bybanedepotet som er regulert på Spelhaugen. Bergen kommune holder på å utarbeide områdereguleringsplan for Fyllingsdalen sentrale deler. Områdeplanen vil regulere depotet i Spelhaugen til formål som støtter opp under god byutvikling på Spelhaugen. Del av rigg- og anleggsområde for depot i Spelhaugen, som ligger utenfor områdeplanen for Fyllingsdalen, oppheves.

Har du synspunkter og innspill?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres nå til å komme med synspunkter og innspill. Eventuelle innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes som epost via innspillboksen på denne siden.

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert av fagetaten og tatt med i saksbehandlingen videre til politisk behandling.

Behandlingen i de politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider:

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Ved eventuell henvendelse, vennligst referer til saksnummer