Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 02.06.2018
Merknadsfrist: 02.07.2018
Saksnummer: 201811504
Arealplan-ID: 64050001 - Åpne i planarkiv

Status: Planoppstart
Bydel: Fyllingsdalen

Har du innspill til planoppstarten? Send oss dine innspill ved å klikke på lenken under.

Send innspill

Bergen kommune starter opp reguleringsplanarbeid for bybaneholdeplass ved Oasen. Endring av reguleringsplan for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen. Delstrekning 3.

Planarbeidet er en oppfølging av beslutningen om å avslutte byggetrinn 4 for Bybanen ved Oasen. Bergen bystyre fattet vedtak om "Bybanens byggetrinn 4 fra Bergen sentrum til Fyllingsdalen, kostnadsstyring og fremdrift" i møte 25.04.2018 (sak 99/18). Arbeidet skal utføres slik at det er mulig å sluttføre strekningen til Spelhaugen på et senere tidspunkt.

Bybaneholdeplass ved Oasen

Foreløpige skisser viser at holdeplassen ved Oasen må flyttes ca. 30 m mot øst fra plasseringen i gjeldende reguleringsplan for Bybanen i Fyllingsdalen (saksnr 201427721, PlanID 64050000). Flytting av holdeplassen er i utgangspunktet midlertidig, og Plan- og bygningsetaten vil underveis i prosessen vurdere om flytting av holdeplassen kan behandles som en dispensasjon fra gjeldende plan.

Tema som må løses er:

  • Varelevering til Oasen
  • Fotgjengerforbindelser mellom bybaneholdeplass, kollektivterminal og bydelssenteret
  • Gode oppholdsarealer og god funksjonalitet for byrommene må ivaretas
  • Videre bygging mot Spelhaugen må kunne gjøres uten at det påvirker driften av linjen fra sentrum til Oasen
  • Kjørbar tilkomst for nødetatene fra Folke Bernadottes vei til holdeplassen ved Oasen

Har du synspunkter og innspill?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres nå til å komme med synspunkter og innspill. Eventuelle innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes som epost via innspillboksen på denne siden.

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert av fagetaten og tatt med i saksbehandlingen videre til politisk behandling.

Behandlingen i de politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider:

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Ved eventuell henvendelse, vennligst referer til saksnummer