Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 30.06.2018
Merknadsfrist: 28.08.2018
Saksnummer: 201610988
Arealplan-ID: 65090000 - Åpne i planarkiv

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Bergenhus

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.


Send merknad

Gnr. 15 bnr. 429 mfl. Delfelt S7 Mindemyren.

Ard arealplan as fremmer på vegne av BOB Eiendomsutvikling as planforslag for et område på Mindemyren, ca. 24 daa, beliggende langs Kanalveien og Elvebakken.

I planforslaget legges det til rette for bolig, undervisning, barnehage, idrettshall, næring og kirkeformål.

NLA høgskolen overtar NRK sine lokaler, den tidligere Martens brødfabrikk, felt BOP1, (brødfabrikken) og administrasjonsbygget, felt BOP2, (rotunden). Begge byggene (ark. Geir Grung) er markert som bevaringsverdige i områdereguleringen for Mindemyren. Rotunden forutsettes påbygd med tre etasjer (inkl. tilbaketrukket toppetasje) i samsvar med tidligere planer for bygget. Høgskolen vil i tillegg kunne nytte deler av den planlagte bebyggelsen langs Kanalveien, feltene BKB1 og 2, (1. og 2. etasje). Totalt planlegges det for opp mot 1900 studenter og 150 ansatte.

Langs Kanalveien (feltene BKB1 og 2) og på arealet bak brødfabrikken og rotunden (felt BKB3) ønsker BOB Eiendomsutvikling as å bygge boliger, totalt ca. 238 boenheter.

Felt BBH er avsatt til barnehage for ca. 80 barn.

Planlagt idrettshall, tilknyttet høgskolen, er plassert under de planlagte boligene i felt BKB3.

Kirkeformålet er plassert i brødfabrikken i sambruk med høgskolen.

I planforslaget legges det til rette for publikumsrettede virksomheter i deler av 1. etasjene; kafe i rotunden og eventuelt dagligvarebutikk i felt BKB1/2.

Samlet bruksareal utgjør 43.418 m2 (eksklusiv parkering). Byggehøydene varierer mellom 3 og 10 etasjer.

Kjøreadkomsten er vist fra Elvebakken med parkering under felt BBH.

Planforslaget forutsetter riving av noen tidligere næringsbygg samt et bolighus innenfor felt BBH (Elvebakken 10).

Har du merknader til planforslaget?
Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Ved all henvendelse vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker