Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 04.08.2018
Merknadsfrist: 18.09.2018
Saksnummer: 201406550
Arealplan-ID: 65230000 - Åpne i planarkiv

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Årstad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.


Send merknad

Gnr 13 bnr 81 m.fl. Offentlig ettersyn.

Arkitektgruppen Cubus AS fremmer på vegne av Wergeland Boligutvikling AS planforslag for et område beliggende like sør for Wergeland lokalsenter, mellom Storetveitvegen og Nyhaugveien.

I planforslaget legges det til rette for et større boligområde gjennom transformasjon av eksisterende villaeiendommer. En utbygging i samsvar med planforslaget forutsetter riving av åtte bolighus langs Storetveitvegen og to bolighus langs Nyhaugveien. Forslagsstiller eier/disponerer totalt åtte av disse.

Planforslaget viser seks nye boligblokker langs Storetveitvegen og to nye boligblokker langs Nyhaugveien. Blokkene langs Storetveitvegen tar opp høydeforskjellen mellom vegen og arealet vestenfor. Dette fører til en byggehøyde på 3-5 etasjer langs vegen og opptil 7 etasjer mot vest. Langs Nyhaugveien viser planforslaget nye blokker i inntil 4 etasjer. Antall nye boenheter er oppgitt til ca. 160.

Planforslaget viser også et mindre næringsareal i blokken nærmest Wergeland sentrum. Grad av utnytting er oppgitt til ca. %-BRA=210 %. Eksisterende villabebyggelse langs Nyhaugveien, som skal bevares, inngår også i planforslaget.

Uteoppholdsarealene skal etableres i grønnstrukturene som er vist gjennom planområdet, nord-sør og øst-vest. I tillegg er det i planforslaget foreslått gjenåpning for deler av bekken som ligger i rør fra Tveitevannet til Kanalveien.

Kjøreadkomsten er vist fra Kanalveien via Elvebakken til Nyhaugveien og videre inn i et felles parkeringsanlegg under den nye blokkbebyggelsen. Nyhaugveien er vist som miljøgate/gatetun. Hovedinngangene er vist fra Storetveitvegen.

I planforslaget legges det til rette for en fremtidig gang- og sykkelløsning langs Storetveitvegen samt utbedringer av Elvebakken.

Har du merknader til planforslaget?

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Ved all henvendelse vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker