Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 25.08.2018
Merknadsfrist: 01.10.2018
Saksnummer: 201805328

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Bergenhus

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.


Send merknad

Miljøløftet - Forslag til forprosjekt gateopprustning Nordnesbakken og Haugeveien.

Byrådet behandlet saken i møtet 28.6.2018 sak 1171/18 og fattet følgende vedtak:

"Forprosjektet for gateopprusting av Nordnesbakken og Haugeveien sendes på høring til naboer og andre berørte parter".

Det er utarbeidet et forslag til forprosjekt for opprusting av Nordnesbakken og deler av Haugeveien som følge av planlagte gravearbeider i gaten. Det skal utføres omfattende arbeider for å etablere rør og kabler for fjernvarme, bossug, vann, avløp, tele og strøm i gatene.

Hensikten med forprosjektet er å få avklart fremtidig bruk av gatetversnittet i de gatene som det skal graves i.

I forprosjektet er det vurdert muligheter for å bedre forholdene for gående og syklende ved at kjørebanen snevres inn slik at man kan få bredere fortau. Det er ikke lagt opp til egne arealer for syklende. Det forutsettes at syklende bruker kjørebanen sammen med øvrig trafikk. Dette vurderes som uproblematisk siden det er relativt lite trafikk i gatene. Det er foreslått egne arealer for nedkastpunkter og møbleringssoner langs fortau.

Har du merknader til planforslaget?

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Ved all henvendelse vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker