Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 01.09.2018
Merknadsfrist: 16.10.2018
Saksnummer: 201636271
Arealplan-ID: 64550000 - Åpne i planarkiv

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Laksevåg

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.


Send merknad

Offentlig ettersyn

Byrådet i Bergen har vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Rv555 Storavatnet – ny kollektivterminal og grønnstruktur, ut til høring og offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven § 12-10.

Hovedformålet med planarbeidet er todelt: å fastlegge utforming av en ny kollektivterminal ved Olsvikskjenet - som erstatning for kollektivterminalen som er vist i gjeldende reguleringsplan, samt å avklare hvordan overskuddsmassene fra Sotrasambandet skal anvendes.

I samsvar med vedtaket er det utarbeidet to alternative planforslag:

Alternativ A: overskuddsmasser fra Rv.555 Sotrasambandet blir benyttet til etablering av et nytt, stort friområde i nordenden av Storavatnet. Det etableres badestrender og et anlegg tilrettelagt for et variert aktivitetstilbud for allmennheten.

Alternativ B: utfylling av masser i Storavatnet begrenses til det som er nødvendig for etablering av selve veganlegget, uten areal for bading, lek eller andre aktiviteter. Overskuddsmassene transporteres til Ågotnes. Statens vegvesen har beregnet at transporten utgjør 45000 - 71000 turer til Ågotnes, avhengig av bilenes lastekapasitet.

Følgende endringer i forhold til den gjeldende reguleringsplanen er felles for begge planalternativene:

  • Kollektivterminalen flyttes 600 meter østover til Olsvikskjenet
  • Tomt for ny brannstasjon reguleres inn i samsvar med ønske fra Bergen brannvesen
  • Antall innfartsparkeringsplasser nord for ny rv.555 økes til ca. 300 plasser
  • Hovedsykkelvegen m/fortau er flyttet til sørsiden av rv.555, og foreslås samtidig forlenget øst til krysset Kjøkkelvikveien/Lyderhornvegen
  • Det etableres to sedimentasjonsbasseng i nordenden av Storavatnet. Drensvatn videreføres i egen drensledning gjennom Storavatnet til Bjørndalspollen, uten utslipp i Storavatnet.

Veganlegget er i hovedtrekk beholdt som i gjeldende reguleringsplan for Sotrasambandet.

Tiltakshaver er Statens vegvesen. Planarbeidet innebærer en endring, men også videreføring, av gjeldende reguleringsplan stadfestet 21. juni 2016 for rv. 555 Sotrasambandet mellom Kolltveit (i Fjell kommune) og Storavatnet (arealplan-ID 62990000 i Bergen kommune).

Ytterligere informasjon og dokumenter er tilgjengelig på Statens vegvesens nettsider

Informasjonsmøte

I forbindelse med offentlig ettersyn av de to alternative reguleringsplanforslagene, inviterer Bergen kommune, i samarbeid med Statens vegvesen, til åpent informasjonsmøte i Kultursalen i Loddefjord, Vannkanten, torsdag 13. september kl. 1800-2000.

Har du merknader til planforslaget?

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Ved all henvendelse vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker