Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 01.09.2018
Merknadsfrist: 16.10.2018
Saksnummer: 201418880
Arealplan-ID: 65270000 - Åpne i planarkiv

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydeler: Arna, Bergenhus, Fana, Fyllingsdalen, Laksevåg, Ytrebygda, Årstad, Åsane

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.


Send merknad

Byrådet har vedtatt å legge endringer i forslag til kommuneplanens arealdel (KPA2016) ut til offentlig ettersyn. Arbeidstittelen på planforslaget er endret til KPA2018.

Forslag til ny kommuneplanens arealdel (KPA2016) var på høring vinteren 2017, med høringsfrist 31.12.17. Det er kommet inn rundt 700 høringsinnspill til planforslaget. Som følge av innspill og innsigelser er det foreslått en del endringer i bestemmelser og plankart. Disse endringene må på ny høring før planen kan vedtas av bystyret.

Hovedformålet med endringene er å imøtekomme innsigelser til plankart og bestemmelser, samt å styrke kvalitetskrav til boliger og bomiljø på grunnlag av innkomne merknader i høringsperioden. Byrådet ønsker også å tydeliggjøre tema om fortetting med kvalitet, utbygging i byfortettingssonen, håndtering av støy, blågrønne strukturer, forutsigbarhet om utbygging av infrastruktur og om bruk av vannscooter.

Det er kun de konkrete endringene i bestemmelser og plankart som nå legges ut til offentlig ettersyn. Endringene fremkommer av høringsvedleggene:

 • 1 Bestemmelser og retningslinjer, med endringer uthevet, datert 24.8.2018
 • 2 Endringer i plankartet, datert 24.8.2018
 • E Oversikt over naust og småbåtanlegg

Det åpnes ikke for å komme med nye innspill til planforslaget som helhet, og det er ikke nødvendig å sende inn tidligere innspill på nytt. Samlede innspill vil legges ved saken til politisk behandling. Byrådet legger til grunn at planforslaget i sin helhet skal legges frem for bystyret primo 2019.

På temasiden KPA 2018 finner du vedleggene som omhandler behandling av innkomne innspill og merknader, og som utdyper noen av endringene som er på høring. Disse vedleggene er ikke en del av høringen:

 • A. Oppfølging av innsigelser og faglige råd
 • B. Oppfølging av innspill fra kommunale etater
 • C. Liste over endringer i plankartet
 • D. Oversikt over høringsinnspill til offentlig ettersyn

Fagetatens kommentarer til disse er sortert tematisk i undervedlegg D1-D20

 • F. Innspill til B-områdene (fra KPA2010)
 • G. Byggegrenser langs veg
 • H. Eksempler på variert tetthet
 • I. Støytemaet i ny KPA

Har du merknader til de foreslåtte endringene?

Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Ved all henvendelse vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker