Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 26.01.2019
Klagefrist: 17.02.2019
Saksnummer: 201533931
Arealplan-ID: 64960000 - Åpne i planarkiv

Status: Vedtatt plan
Bydel: Årstad

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage

Gnr. 159 bnr. 396. Formål: Boliger

Alliance arkitekter as foreslo på vegne av Hagen Eiendom & Invest as reguleringsplan for et område i Falsens vei i Årstad bydel. Bergen bystyret vedtok planen i møte 19.09.2018, sak 203/18.

Planens formål er boligfortetting med tilhørende atkomst, parkering og fellesarealer og forbedring av trafikksituasjonen i Falsens vei. Planområdet er ca. 1,3 daa og viser et nytt bygningsvolum på 6 boenheter og videreføring av en eldre villa med 3 enheter.

Ny bebyggelse skal etableres med saltak med vinkel mellom 30 og 50 grader. Møne- og gesimshøyde er angitt i plankart som en maksgrense, henholdsvis kote +55,9 og kote +53,9. Dette tilsvarer ca. 4 etasjer. Parkering er lagt til 1. etasje med innkjøring fra Falsens vei.

Bystyrets vedtak innebærer en reduksjon av maksimal byggehøyde og byggegrense mot Falsens vei, hvilket igjen innebærer en reduksjon i grad av utnytting som er mulig å oppnå. Forslagstiller og konsulent har på nåværende tidspunkt ikke har tatt ytterligere stilling til dette. Maksimal tillatt grad av utnytting (%-BRA=170 %) er derfor ikke justert i plankartet. I planbeskrivelsen er det antydet at grad av utnyttelse kan tilsvare en utnyttelse på %BRA=153%.

Du har rett til å klage

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.