Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 04.05.2019
Merknadsfrist: 18.06.2019
Saksnummer: 201211827
Arealplan-ID: 64130000 - Åpne i planarkiv

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Årstad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.


Send merknad

Gnr. 158 bnr. 797 mfl. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering.

Om planforslaget

Ard Arealplan AS fremmer på vegne av Høyegården AS planforslag for et område på Løvstakksiden, ca. 10 daa, beliggende langs Gyldenprisveien.

Innenfor planområdet ligger Høyegården, tidligere kjent som Kristian Høyes vinfabrikk fra ca. 1914. Byggene nyttes i dag til kontor, lager, dagsenter og bolig. I planforslaget legges det til rette for opprustning av anlegget til boligformål, herunder tilpasninger i bygningsmassen. I tillegg viser planforslaget et nytt leilighetsbygg. Totalt er det planlagt 35 boenheter. Uteoppholdsarealene er vist på bakkeplan, dekke og tak. Parkeringsanlegget er vist under dekke med uteoppholdsareal.

Planområdet omfatter også tilliggende kommunal veg, Gyldenprisveien, samt eksisterende boligblokker i nr. 18 og 20.

Har du merknader til planforslaget?

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Ved all henvendelse vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker