Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 22.06.2019
Klagefrist: 11.08.2019
Saksnummer: 201636271
Arealplan-ID: 64550000 - Åpne i planarkiv

Status: Vedtatt plan
Bydel: Laksevåg

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage

Gnr. 123 bnr. 271 mfl. Områdereguleringsplan.

Planforslaget omfatter en del av Sotrasambandet på strekningen Kipledalen i vest til Kjøkkelevikveien i øst.

Planen tilrettelegger for å flytte dagens kollektivterminal østover til Olsvikskjenet. Videre skal overskuddsmasser fra veganlegget fylles/deponeres i nordenden av Storavatnet.

Det skal etableres et nytt offentlig parkområde med tilhørende badeanlegg på det utfylte arealet. Parkområdet skal tilrettelegges og møbleres for et allsidig aktivitetsområde, tilpasset alle aldersgrupper. Tidligere regulert sykkelveg får ny trasé på sørsiden av riksvegen, langs Storavatnet.

Videre er det tilrettelagt for ny brannstasjon og økt antall innfartsparkeringsplasser ved hovedvegkrysset.

Du har rett til å klage

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.