Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 13.12.2009
Saksnummer: 200212016
Arealplan-ID: 17330000 - Åpne i planarkiv

Status: Igangsetting - avtale
Bydel: Årstad

I henhold til plan- og bygningsloven § 64 c kunngjøres med dette oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for gjennomføring av planlagt gangbro over Damsgårdssundet, slik broen er regulert i reguleringsplan for Marineholmen vedtatt 27. april 2009. Forhandlingene vil rette seg mot grunneiere/utbyggere innenfor delområde 6 (Damsgårdssundet) jfr. pågående planarbeid P 17330000 Kommunedelplan Puddefjorden – Damsgårdssundet

Forhandlingsoppstart vil skje januar 2010. Aktuelle grunneiere/utbyggere vil bli tilskrevet.

Formålet med utbyggingsavtalen(e) er å sikre gjennomføring av gangbro over Damsgårdssundet gjennom avtale om kostnadsbidrag til finansiering av gangbroen.

Fremforhandlet avtale(r) vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Inngått avtale(r) vil bli kunngjort.

Det vises for øvrig til bystyrets prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i kommunen, bystyresak 63/07 vedtatt 26.03.07.

Spørsmål kan rettes til Bergen kommune, Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima ved rådgiver Randi Hansen Våge, Postboks 7700, 5020 Bergen. Telefon 55 56 62 27.