Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 28.02.2010
Saksnummer: 201002632
Arealplan-ID: 61160000 - Åpne i planarkiv

Status: Igangsetting - avtale
Bydel: Årstad

I henhold til plan- og bygningsloven § 64 c kunngjøres med dette oppstart av forhand¬linger om utbyggingsavtale for de sentrale deler av Wergeland. Bakgrunn for avtalen er Bergen bystyres vedtak 26.06.2007 av kommuneplanens arealdel, samt byrådets vedtak i sak 1073/08 om Strategiprogram for lokalsenter S 11 og rekkefølgekravene vedrørende ny infra¬struktur som skal innarbeides i detaljregulerings-planer innenfor senterområdet på bakgrunn av dette.

Formålet med utbyggingsavtalen er å sikre bidrag til finansiering av ny offentlig infrastruktur i det sentrale Wergelandsområdet, herunder bl.a. ny offentlig plass, grøntområder og oppgradering av vegnett.

Forhandlingene om utbyggingsavtale vil løpe parallelt med nylig igangsatt arbeid med offentlig reguleringsplan, P61160000, som skal avklare bystrukturen i det sentrale området av S 11, hvor de konkrete infrastrukturtiltakene inngår.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Inngått avtale vil bli kunngjort.

Det vises for øvrig til bystyrets prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i kommunen, bystyresak 63/07 vedtatt 26.03.2007.

Spørsmål eller innspill til avtalen kan rettes til Bergen kommune, Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling, postboks 7700, 5020 Bergen, ved spesialrådgiver Olaf Øines,
telefon 55 56 65 06.