Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 07.03.2010
Saksnummer: 200819062

Status: Planprogram
Bydel: Årstad

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger har Byrådet fastsatt planprogrammet for reguleringsplanarbeidet for Årstad, gnr. 15 bnr. 210, 211, 212 mfl. Minde allmenning. Plannummer 61050000

Planområdet ligger langs Kanalveien ved krysset med Minde Allé og består av en rekke forskjellige bygninger med ulike formål; næringsmiddelindustri, kontor, studio, butikker m.m. Forslagsstillerne ønsker å videreutvikle området med blandet næringsvirksomhet, bl.a. kontor, forretning, industri, service og overnatting. I tillegg vil det bli vurdert å innpasse noe boligformål (ca.10 %). Det planlegges utvidelser og endringer av eksisterende næringsområde med ca. 80.000 m2 nytt bruksareal.

Planprogram skal utarbeides for alle arealplaner som omfattes av forskrift om konsekvensutredninger. Programmet skal klargjøre premisser og rammer for planarbeidet, herunder fastsette hvilke forhold som skal utredes og / eller beskrives nærmere i planforslag med konsekvensutredning. Programmet utarbeides av forslagsstiller (privat eller offentlig) og fastsettes av kommunen (byrådet). Fastsatt planprogram skal ligge til grunn for utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning.
Planprogrammet vil være tilgjengelig på nettet frem til et eventuelt fremtidig planforslag med konsekvensutredning har ligget ute til offentlig ettersyn.
Fastsatt planprogram kan ikke påklages.