Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 16.10.2011
Saksnummer: 200901451

Status:
Bydel: Årstad

Gnr. 158, bnr. 74 m.fl Forslag til vesentlig reguleringsendring. Hovedprinsippene ved den tidligere gjeldende planen er opprettholdt ved endringen.PlanID 60920000.

Hovedhensikten med reguleringsendringen har vært å samle gjenstående ønskede justeringer/endringer av tidligere gjeldende plan samtidig som hovedlinjene i reguleringsvedtaket av 2004 beholdes og videreføres. Hovedtema for forslaget til reguleringsendring har vært: endret utforming for havnepromenade, redusert størrelse på offentlig torg (Markusplassen), krav til uteoppholdsareal knyttes til boligformål og ikke til alle reguleringsformål, redusert utstrekning på gatetun, endret bebyggelsesstruktur for felt 6 og 11, endret reguleringsformål for felt 10 og 11, ny småbåthavn/pir S3

Sakspapirene er også utlagt i Kundesenteret i 1. etg. i Allehelgens gate 5.

Bystyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagefristen er 3 uker. Eventuell klage sendes til Etat for byggesak og private planer, Bergen Rådhus, Postboks 7700, 5020 Bergen. Eventuelle erstatningskrav som følge av reguleringen, jf plan og bygningsloven 2008 § 34-2 (overgangsbestemmelser til plandelen) og tidligere plan- og bygningsloven 1985 §§ 32 og 42 (se http://www.lovdata.no), må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring.

Ved all henvendelse vennligst oppgi saksnummer.